Dodatki COVID-owe dla personelu niemedycznego

Dodatki COVID-owe dla personelu niemedycznego

data publikacji: 2021-06-08

W pracach nad projektem dotyczącym dodatków COVID-owych dla personelu niemedycznego brała udział Komisja Trójstronna działająca przy Ministrze Zdrowia.


Komu ma przysługiwać taki dodatek?

Z doniesień prasowych wynika, iż dodatek ma przysługiwać personelowi – osobom nie wykonującym zawodów medycznych, które wykonywały pracę w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia COVID (lub odpowiednio w klinikach / oddziałach, którym nadano ten stopień) i które były narażone na kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem COVID-19. Jako przykład tak nowo – uprawnionej grupy wskazywano chociażby salowe / ych i sekretarki medyczne.


Jaka jest zapowiadana wysokość dodatku?

W większości podmiotów leczniczych, kierownicy szpitalu / klinik / oddziałów rozpoczęli sporządzanie list personelu, który zgodnie z zapowiedziami otrzyma wskazany dodatek. Dodatek jest zapowiadany jako jednorazowa wypłata w wysokości 5000 zł.


Biurokracji ciąg dalszy

Analogicznie jak względem Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r. należałoby oczekiwać zawarcia w tym zakresie stosownej umowy lub aneksu pomiędzy podmiotem leczniczym a odpowiednim oddziałem NFZ, co będzie stanowiło dodatkową podstawę do wypłaty. Należałoby oczekiwać, iż polecenie będzie zawierało dodatkowe przesłanki formalne, które w sposób bardziej precyzyjny będą określały uprawnioną grupę osób – można zakładać wymóg dotyczący rzeczywiście przepracowanego okresu bez żadnych lub minimalnych absencji, czy też wymóg dalszego zatrudnienia w podmiocie leczniczym.


Czy treść polecenia dotycząca dodatków COVID-owych dla personelu niemedycznego będzie ogólnodostępna?

Treść oczekiwanego polecenia powinna zostać opublikowana do publicznej wiadomości, tak jak to miało miejsce względem poleceń Ministra Zdrowia z 04 września 2020 i 01 listopada 2020 r.

Obserwując spory wynikłe na tle Poleceń Ministra Zdrowia w zakresie wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla personelu medycznego, które znacząco podzieliły środowisko, należałoby się spodziewać kolejnych, a związanych z dodatkiem dla personelu niemedycznego.


Co z osobami wykonującymi zawód niemedyczny w szpitalach „nie covidowych”?

W zależności od przesłanek formalnych uregulowanych w treści oczekiwanego polecenia, z pewnością powstanie roszczenie po stronie personelu niemedycznego spoza podmiotów leczniczych / oddziałów / klinik II lub III poziomu zabezpieczenia, który takiego dodatku nie otrzyma. Należy również zwrócić uwagę na znacznie zachwianą równowagę w zakresie wynagradzania pracowników w czasie trwającej pandemii i związanym z tym pominięciem pracowników administracji i sekcji pomocniczych, którzy w tymże czasie nie przeszli na pracę zdalną i obiektywnie pozostawali narażeni na możliwość zakażenia wirusem.


Co w przypadku, gdy podmiot leczniczy korzysta w przypadku usług niemedycznych z outsourcing-u?

W większości podmiotów leczniczych zakres utrzymania czystości jest przedmiotem outsourcing – u. Ze względu na powszechność tego zjawiska oczekiwane polecenie lub też umowa z podmiotem leczniczym powinna regulować te kwestie, w przeciwnym razie to jest w braku takich regulacji będzie musiała rozwiązać to praktyka.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

Może Cię zainteresować:


Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA