Kiedy należy wymagać od fizjoterapeutów tytułu magistra?

Kiedy należy wymagać od fizjoterapeutów tytułu magistra?

data publikacji: 2022-09-09

Wobec grupy zawodowej fizjoterapeutów ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych przewiduje dwie możliwości zaszeregowania:

  1. do grupy 5 ze współczynnikiem 1,02, gdzie zostaje wskazany fizjoterapeuta z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim lub
  2. do grupy 6 ze współczynnikiem 0,94 , gdzie zostaje wskazany fizjoterapeuta z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia.


Kto określa wymagane kwalifikacje względem pracownika?

Przypomnieć należy, że to pracodawca określa (w zależności od swojej sytuacji) jakich kwalifikacji wymaga od danego pracownika. Kwestia interpretacji „wymagane” została już zaakcentowana zarówno w drodze wydane przez sądy powszechne orzecznictwa jak i w stanowiskach zaprezentowanych przez Ministerstwo Zdrowia.


Jakie wymagania stawia Ministerstwo Zdrowia do pracy na poszczególnych stanowiskach?

Poniżej zostaje zaprezentowany wyciąg z załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy niebędących przedsiębiorcami prezentujący ogólne wymagania wobec fizjoterapeutów na poszczególnych rodzajach stanowisk, według następującego:

 

6

 

Starszy asystent fizjoterapii

 

- tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia lub

 

7 lat pracy w zawodzie fizjoterapeuty

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z  obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, oraz tytuł specjalisty

 

47

 

Asystent fizjoterapii

 

- tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub

 

specjalizacja I stopnia lub tytuł specjalisty, lub 5 lat pracy w zawodzie fizjoterapeuty

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z  obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej

 

48

 

Młodszy asystent fizjoterapii

 

- tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub

 

3 lata pracy w zawodzie fizjoterapeuty

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z  obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej

 

49

 

Starszy fizjoterapeuta

 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o  uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik fizjoterapii lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia, lub

 

3 lata pracy w zawodzie fizjoterapeuty

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z  obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej

 

50

 

Fizjoterapeuta

 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o  uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik fizjoterapii lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia, lub

 

-

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z  obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej

 

 

Wszystkie oznaczone powyżej przy każdym ze stanowisk wymagania są sobie równorzędne, oznacza to, że pracodawca może wymagać każdej z nich indywidualnie, jednakże wymóg ten musi być związany de facto z sytuacją danego pracodawcy. W kontekście podmiotów leczniczych posiadających umowę z należy uznać, że wymagania pracodawcy są ściśle związane i wynikają tak naprawdę z wymagań wystosowanych od płatnika świadczeń.

Dla oceny do której z wymienionych na wstępie grup zakwalifikować fizjoterapeutów posiadających tytuł magistra decydującym jest rozważenie jaki zakres czynności został im powierzony do wykonywania, a jednocześnie jakie są wymogi stawiane przez płatnika świadczeń.


Jakie wymagania stawia NFZ wobec poszczególnych zakresów rehabilitacji względem fizjoterapeutów?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej ustalamy, jakie wymagania stawia Fundusz wobec poszczególnych zakresów rehabilitacji – w kontekście wymaganych etatów zatrudnienia oraz związanych z tym kwalifikacji zawodowych. I tak np. wobec zakresu rehabilitacji neurologicznej wymagane jest, aby:

„fizjoterapeuta - udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 6 łóżek, a w przypadku oddziału powyżej 6 łóżek zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek,
w tym osoba, która:

  • rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach, i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,
  • rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,
  • rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,
  • rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej,
  • rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji - równoważnik co najmniej 1 etatu na 12 łóżek;"


Czy przesłanki kwalifikowania pracowników zawarte w ustawie ws. Minimalnego wynagrodzenia są wystarczające?

Przy kwalifikowaniu pracowników do określonej grupy zaszeregowania istotnym jest postępowanie zgodnie nie tylko z ustawą ws. minimalnego wynagrodzenia, lecz również zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy w tym zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Istotnym jest aby etap powyższej analizy dokonywany przez pracodawcę był również zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty i załącznika do niego. Wobec listy czynności wymienionych w treści załącznika do Rozporządzenia zatytułowanego: szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia niezbędny do ich wykonywania, należy stwierdzić, że do większości z nich wymaganym jest posiadanie tytułu magistra. Tym samym uznając tylko niektórym z nich ten tytuł pozostała część na zasadzie pełnego legalizmu ma prawo odmówić wykonania czynności pracowniczych do których realizacji wymaganym jest posiadanie tytułu magistra, mimo tego iż taki rzeczywiście posiadają, lecz który nie został uznany za wymagany przez pracodawcę.

Każdy z pracodawców powinien rozważyć powyższe kwestie indywidualnie względem sytuacji danego podmiotu leczniczego w kontekście stawianych mu wymogów ze strony płatnika świadczeń oraz zakresu rzeczywiście wykonywanych czynności przez osoby posiadające do tego odpowiednie kompetencje zgodnie z przysługującym mu tytułem wykształcenia


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Może Cię zainteresować:


Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA