Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w podmiocie leczniczym

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w podmiocie leczniczym

data publikacji: 2023-05-24

Jak informują media, które relacjonowały manifestację zorganizowaną z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, która odbyła się 23 maja przed Sejmem RP, w tym samym dniu w kancelarii Sejmu Związek złożył projekt ustawy zmieniający Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139), co oznacza, że zebrano wymaganą liczbę podpisów.

Po złożeniu projektu ustawy do Sejmu RP śledzenie jego dalszych losów będzie możliwe za pośrednictwem strony internetowej Sejmu. Zgodnie ze ścieżką legislacyjną, projekt zostanie najpierw skierowany do konsultacji.

Zważając zatem na powyższe, śmiało można stwierdzić, ze dyskusja wokół wciąż spornej treści ustawy o minimalnym wynagrodzeniu będzie jeszcze intensywniejsza. Mając na względzie kwestie formalne, nie wydaje się prawdopodobne aby mogła ona zostać uchwalona i przekazana do podpisu Prezydenta RP przed 01 lipca 2023 r.

Projekt ustawy 

Przed projektem ustawy jeszcze bardzo daleka droga, jednakże jego złożenie i tak nie wpływa na gwarancję wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia, które nastąpi już 01 lipca.

Do 31 maja kierownicy podmiotów leczniczych mają termin na zawarcie porozumień z działającymi w danym podmiocie leczniczym zakładowymi organizacjami związkowymi w przedmiocie ustalenia sposobu podwyższania wynagrodzenia zasadniczego – w tym również pracowników nie będących pracownikami działalności podstawowej. W przypadku nie zawarcia porozumienia we wskazanym terminie, zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek ustalić sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego do 15 czerwca w drodze zarządzenia.

To co budzi po stronie pracodawców największe niepokoje, to dalej trwająca niepewność w zakresie wiedzy na temat wysokości środków, które będą przekazane na poczet wzrostu wynagrodzeń. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, płatnik świadczeń gwarantowanych przekazuje zwiększoną kwotę środków na pokrycie wzrostu kosztów działalności podmiotów leczniczych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że środki te również maja pokrywać wzrost kosztów związanych z inflacją.

Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych dąży za pośrednictwem projektu ustawy do tego, aby przepisy ustawy gwarantowały powrót poprzednich analogicznych rozwiązań, polegających na zabezpieczenie środków dedykowanych wyłącznie na pokrycie podwyżek.

Przed nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przed 01 lipca 2022 r., środki na pokrycie wzrostu wynagrodzeń płatnik świadczeń przekazywał na tak zwany PESEL, co z perspektywy czasu należy uznać za jak najbardziej słuszne i przejrzyste rozwiązanie.

Co wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w podmiocie leczniczym

Ze względu na obowiązek wynikający z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, według stanu obowiązującego po 01 lipca 2022 r., pracodawcy zaszeregowali pracowników działalności podstawowej do danej grupy wynikającej z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, przekazując jednocześnie pracownikom informację w tym zakresie (głównie przyjętym rozwiązaniem było zamieszczenie tej informacji – to jest o grupie zaszeregowania, w drodze aneksu do umowy o pracę). Po 01 lipca bieżącego roku zaszeregowanie do danej grupy nie ulegnie zmianie. Zmieni się jednak kwota bazowa służąca wyliczeniu minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie jest ustalane jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".


Autorka: 

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:


Sprawdź także ubezpieczenie dla:

 

ERGO HESTIA