Czy będą podwyżki dla pozostałych pracowników podmiotów leczniczych po 01.07.2023 r.?

Czy będą podwyżki dla pozostałych pracowników podmiotów leczniczych po 01.07.2023 r.?

data publikacji: 2023-05-23

Sytuacja dotycząca poziomu wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w skali kraju stałą się bardzo poważna zarówno z uwagi na liczbę powództw skierowanych przeciwko pracodawcom – głównie w przedmiocie zarzutów dotyczących nierównego traktowania w zatrudnieniu jak i poprzez inne działania pozaprocesowe, w tym strajki.

Warto przypomnieć, że za pośrednictwem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej założony przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Komitet zbiera aktualnie podpisy pod projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Aby projekt ustawy mógł zostać złożony wymaganym jest zebranie 100 000 podpisów.
Tak jak wcześniej była mowa, nie ma innego równorzędnego projektu dotyczącego zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych.

Istotnym jest wskazanie, że oficjalnie pozostałe grupy zawodowe nie toczą w podobnym zakresie jak względem grupy zawodowej pielęgniarek i położnych sporów z pracodawcami.

Według aktualnego stanu prawnego, to jest Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139), normy tam zawarte określają sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

 Ustawa wskazuje, że corocznie na dzień 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze.

Oznacza to, że (o ile oczywiście nie ulegnie zmianie treść ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). Pracodawcy będą musieli podnosić wynagrodzenie pracowników działalności podstawowej do których zastosowanie ma załącznik do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Podwyżka wynagrodzenia – zgodnie z brzmieniem przepisu, następuje w wysokości iloczynu współczynnika pracy wynikającego z ustawy a kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r., wyniosło ono 6346,15 zł.

Pracodawcy dokonują podwyżek wynagrodzeń w oparciu o ustalenia poczynione z organizacjami związkowymi działającymi przy pracodawcy, lub w razie ich braku na podstawie porozumienia z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów. Jeżeli nie doszło do porozumienia z organizacjami związkowymi lub z pracownikiem o którym mowa powyżej, wówczas pracodawca dokonuje ustalenia sposobu wzrostu wynagrodzeń w oparciu o jednostronny akt, to jest w drodze zarządzenia.

Co do pracowników podmiotów leczniczych, do których zastosowania nie znajduje załącznik do ustawy – to jest pracowników administracyjnych, technicznych i gospodarczych, należy wskazać, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym, ich wynagrodzenie powinno uwzględniać wysokość wynagrodzenia odpowiadającego adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie. Od regulacji zatem wewnętrznym to jest:
- porozumienia z organizacjami związkowymi działającymi przy pracodawcy lub
- w razie ich braku z wyznaczonym pracownikiem lub
- w drodze zarządzenia wydanego przez pracodawcę,
zależy w jaki sposób ten wzrost powinien nastąpić. Zgodnie z przepisami, każdy pracodawca (podmiot leczniczy) musiał zawrzeć porozumienie o którym mowa powyżej lub wydać zarządzenie wewnętrzne w tym przedmiocie już w ubiegłym roku.

Warto jeszcze wspomnieć o środkach finansowych dedykowanych na pokrycie wzrostu wynagrodzeń. Otóż, zgodnie z zapowiedziami środki te mają pochodzić z podwyższenia wycen świadczeń zdrowotnych. Jednakże warto pamiętać o tym, że tak jak dotychczas już dokonany wzrost wycen stanowi pokrycie nie tylko dla wzrostu wynagrodzeń, lecz również i względem pokrycia kosztów działalności podmiotu – znacznie zwiększonych z tytułu inflacji.

Autorka:


Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

Warto wiedzieć:


Sprawdź także ubezpieczenie dla: 


 

ERGO HESTIA