Skierowania – czy wyłącznie w formie elektronicznej (e-skierowanie)?

Skierowania – czy wyłącznie w formie elektronicznej (e-skierowanie)?

data publikacji: 2021-03-04

Od 01 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek ustawowy wystawiania skierowań w wersji elektronicznej. Podstawą prawną dla wystawiania skierowań w tej formie jest art. 59aa Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) - zwanej dalej: „ustawą”.


Kiedy e-skierowanie jest obowiązkowe?

Obowiązkowe e-skierowania dotyczą świadczeń:

  1. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanej ze środków publicznych,
  2. realizacji badań: echokardiograficzych płodu, endoskopowych przewodu pokarmowego, medycyny nuklearnej, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej;
  3. leczenia szpitalnego w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą.

Na pozostałe niewymienione w zdaniu poprzednim świadczenia nadal można wystawiać skierowanie w wersji papierowej.


W jakich sytuacjach możemy korzystać ze skierowania w wersji papierowej?

Ponadto, ustawa dopuszcza możliwość wystawienia skierowania w wersji papierowej, w przypadkach:

  1. braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art.7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
  2. skierowania dla osoby o nieustalonej tożsamości;
  3. skierowania wystawianego przez lekarza, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567), albo pielęgniarkę i położną, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.


Jak lekarz może wystawić e-skierowanie?

Lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie mogą wydawać e-skierowania za pośrednictwem portalu gabinet.gov.pl.


Kto w imieniu lekarza może wystawić e-skierowanie?

Należy przypomnieć, iż aktualnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają na upoważnienie asystenta medycznego do wystawiania e-skierowań w imieniu lekarza.

Zgodnie z art. 41a ustawy o działalności leczniczej lekarz może udzielić upoważnienia do wystawiania e-skierowań, w jego imieniu osobie wykonującej zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (należy wskazać, iż asystent medyczny należy do tej drugiej kategorii). Upoważnienie asystenta medycznego do wystawiania e-skierowań w imieniu lekarza następuje za pośrednictwem Rejestru Asystentów Medycznych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.


Czy można wystawić e-skierowanie podczas teleporady?

Należy również wskazać, iż aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość wydania -skierowania podczas teleporady, a także w sytuacji gdy lekarz pracuje zdalnie.

Zarówno oficjalne rządowe strony, jak i liczne portale prowadzą politykę rozpowszechniania wśród pacjentów wiedzy na temat instytucji e-skierowań oraz możliwości, które one dają a w tym najważniejszego – możliwości wyboru świadczeniodawcy do którego pacjent uda się celem realizacji e-skierowania.

 

Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 


Może Cię zainteresować:


Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA