Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych

data publikacji: 2023-07-12

11 lipca br. odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uzasadnienie do projekty przedstawi Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krystyna Ptok.

Celem tego projektu jest zażegnanie sporów pomiędzy pracodawcami a grupą zawodową pielęgniarek i położnych. Projekt ustawy zakłada automatyzm, który stanowi główną linię obrony pracodawców w sprawach dotyczących wynagrodzeń wskazanej grupy zawodowej. Pracodawcy podnoszą w postępowaniach, że kompetencja do ustalania kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku leży w zakresie ich kompetencji. Projekt wskazanej zaś ustawy wskazuje na to, że o tym do której grupy ma zostać zaszeregowany pracownik mają decydować nie kwalifikacje wymagane przez pracodawcę, lecz faktycznie posiadane.
Projektodawcy dążą do wprowadzenia normatywnej gwarancji uzyskiwania środków dedykowanych na podwyższanie wynagrodzeń w podmiotach leczniczych, ma to wynikać z następującego:

„W celu realizacji określonego w art. 3a podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego podmioty lecznicze, które udzielają świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 256 I) otrzymują corocznie od dnia l lipca określone na nowo warunki rozliczania świadczeń poprzez ustalenie współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnionych w podmiocie leczniczym, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego na zasadach określonych w ustawie, w celu przeznaczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze."


W skali kraju nadal są prowadzone postępowania sądowe dotyczące ukształtowania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. W ostatnim okresie czasu na portalu orzeczeń sądów powszechnych został opublikowany wyrok Sądy Okręgowego w Łomży III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2023 r.. Sąd II instancji uchylił wyrok Sądu I Instancji i oddalił powództwo w całości. Sprawa została wytoczona z powództwa pielęgniarki, posiadającej wykształcenie na poziomie magister + specjalizacja, występującej z roszczeniem o ukształtowanie wynagrodzenia na poziomie 7300 zł, czyli zaszeregowania jej do grupy 2 według załącznika do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Link:

 

orzeczenia.ms.gov.pl/content/piel$0119gniarki/150510000001521_III_Pa_000025_2023_Uz_2023-05-25_001


Autorka: 

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w KielcachWarto wiedzieć:


Warto wiedzieć:


Sprawdź też ubezpieczenia:

 

ERGO HESTIA