Termin ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po uchyleniu stanu zagrożenia epidemii COVID-19

Termin ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po uchyleniu stanu zagrożenia epidemii COVID-19

data publikacji: 2023-07-07

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został odwołany stan zagrożenia epidemicznego ze skutkiem na 01 lipca 2023 r. Wraz z ta datą ustał nie tylko obowiązek stosowania w podmiotach leczniczych maseczek ochronnych. Względem sprawdzenia, jakie jeszcze inne zmiany w codzienności świadczeniodawców zaistniały w związku ze wskazaną datą należy sięgnąć po inne akty prawne i jak (prawie zawsze) trzeba zachować szczególną staranność w analizie systemowej prawa, tak być zdolnym dostrzec wzajemne zależności.

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

Słowem jednak wstępu, przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.), prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że wskazany pacjent nie zostaje ujmowany w liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Co do zasady zatem, świadczenie powinno zostać udzielony w dniu zgłoszenia. Zastrzec jednak należy, że w przypadkach gdy z obiektywnych przyczyn udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, podmiot ma obowiązek wyznaczenia innego terminu poza kolejką oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Regulacje prawne dotyczące COVID-19

W kontekście powyższego, zważając na to, że przepisy tak zwanej ustawy covidowej (czyli: Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), przedłużyły ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wskazać należy ile wynosi dokładnie okres ich obowiązywania.
Odpowiedź na to pytanie jest ukryta w przepisach ustawy, która z uwagi na swoją nazwę kompletnie nie nasuwa przypuszczenia, że jej zawartość może i również traktować o wskazanych terminach.

Mowa jest mianowicie o Ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852).
Zgodnie z art. 23 wskazanej ustawy, orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, których ważność została przedłużona na mocy tak zwanej ustawy covidowej, których okres ważności:
1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.
- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zastrzegam jednak, że przytoczony powyżej art. 23 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852), wchodzi w życie 6 sierpnia 2023 r.


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:


Sprawdź też ubezpieczenia:

ERGO HESTIA