Rodzaje umiejętności zawodowych lekarzy - nowe rozporządzenie ministra zdrowia

Rodzaje umiejętności zawodowych lekarzy - nowe rozporządzenie ministra zdrowia

data publikacji: 2023-06-30

 Na podstawie upoważnienia wynikającego z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Minister Zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, miał określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje umiejętności zawodowych wraz z ich kodami, w których można uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej, oraz kwalifikacje lekarzy stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowej, mając na względzie zapewnienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Tym samym, Minister Zdrowia wydał 13 czerwca 2023 r. Rozporządzenie w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozporządzenie określa rodzaje i kody umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej, a także kwalifikacje lekarza i lekarza dentysty stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowej.

Do Rozporządzenia wydano 2 załączniki oznaczonych jako: „Rodzaje umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej, wraz z ich kodami”, oraz „Kwalifikacje lekarza i lekarza dentysty stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowej”.

Certyfikowane umiejętności zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów

Jak podniosła Naczelna Izba Lekarska w opinii wydanej podczas konsultacji publicznych, jeszcze wówczas projektu Rozporządzenia, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że zasadniczym założeniem towarzyszącym wprowadzeniu certyfikowanych umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów miało być jednoznaczne wskazanie, że zrealizowanie programu kształcenia specjalizacyjnego obejmującego daną umiejętność jest równoznaczne z posiadaniem tej umiejętności. Projekt rozporządzenia jak i ustawa na podstawie której został on przygotowany, nie realizują tego założenia w sposób kategoryczny. Stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej zostało zaprezentowane na oficjalnej stronie NIL. Niestety pomimo tego, że projekt Rozporządzenia został skierowany do licznych podmiotów, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji nie zamieszczono żadnego z nich.

Bardzo ważne wątpliwości wywodzi właśnie wcześniej przywoływana Naczelna Izba Lekarska, która wskazuje, że wydanie Rozporządzenia tej treści nie spełnia zamierzonych oczekiwań. NIL wywodzi, że większość podniesionych uwag merytorycznych względem projektu nie zostało uwzględnionych, co jest prawdą. NIL podkreśla, że wydaniu Rozporządzenia miała towarzyszyć idea zastąpienia części specjalizacji możliwością uzyskania certyfikatu stwierdzającego nabycie określonej przez lekarza umiejętności.

Podkreślić należy, że przedmiot umiejętności zawodowych lekarzy, których nabycie ma zostać potwierdzone w drodze otrzymanego certyfikatu reguluje – póki co – wyłącznie Rozporządzenie o którym mowa powyżej. Brak jest innych przepisów rangi zarządzeń lub też nawet opinii w tej sprawie. Na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego również brak jest jakichkolwiek informacji.

Naczelna Izba Lekarska w opinii wywiodła pewne obawy, które zdają się być bardzo prawdopodobne. NIL wskazuje, że: „(…) płatnik, czyli NFZ, poszukując oszczędności może przestać finansować procedury, które będą wykonywane przez lekarzy bez certyfikatu umiejętności (a jego zdobycie zajmie z pewnością trochę czasu), co spowodować może dalsze ograniczenie dostępu do procedur medycznych i wydłużenie kolejek oczekujących.”


Rozporządzenie wchodzi w życie 8 lipca br.


Link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000118901.pdf

Autorka: 

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


 

Może Cię też zainteresować: 


Sprawdź także ubezpieczenie dla:

ERGO HESTIA