Dodatek COVID-owy – czy może go otrzymać personel spoza II poziomu zabezpieczenia COVID?

Dodatek COVID-owy – czy może go otrzymać personel spoza II poziomu zabezpieczenia COVID?

data publikacji: 2021-12-30

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia dodatek covidowy dla personelu medycznego przysługuje począwszy od 01 listopada 2021 r. po spełnieniu poniższych przesłanek:

Dodatek covidowy wynosi 100% wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, należnego za każdą godzinę pracy osoby, która (kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie):

  1. wykonuje zawód medyczny
  2. uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
  3. pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego).

Maksymalna miesięczna kwota dodatku nie może przekroczyć 15 tys. zł.

Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


Jak należy interpretować wymagania określone przez NFZ dotyczące otrzymania dodatku covidowego?

Wobec rosnącej skali wątpliwości oraz pytań na podłożu kazuistycznym, należy wskazać, iż wykładni wskazanych powyżej przesłanek nie należy traktować rozszerzająco. Precyzyjna treść polecenia wskazuje jednoznacznie, iż uprawnionym do otrzymania dodatku covidowego jest ten personel medyczny, który udziela świadczeń w oddziałach o II poziomie zabezpieczenia covid. Oznacza to, iż w sytuacji, gdy na innych oddziałach, które nie posiadają statusu II poziomu zabezpieczenia covidowego, pojawi się pacjent u którego istnieje podejrzenie lub zakażenie wirusem SARS-COV-2, nie otrzyma dodatku.


Nowe przepisy dot. dodatku covidego ostrzejsze niż poprzednie polecenia Ministra Zdrowia?

W aktualnym stanie prawnym należy ocenić, iż kryteria przyznawania dodatku są znacznie bardziej precyzyjne i surowsze, niż poprzednie polecenia Ministra Zdrowia na podstawie których wypłacano dodatki, zapewne jest to związane z dążeniem do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi przez właściwe Oddziały NFZ.


Co w przypadku personelu medycznego, który ma kontakt z pacjentem covidowym w innych oddziałach niż II poziom zabezpieczenia?

Oczywistym jest, iż po stronie personelu medycznego pojawia się znaczne poczucie niesprawiedliwości. Pacjenci z zakażeniem SARS-COV-2 nie są hospitalizowani wyłącznie w oddziałach II poziomu zabezpieczenia. Wynika to między innymi z przyczyn potrzeby udzielenia tym pacjentom świadczeń zdrowotnych specjalistycznych innych niż w ramach oddziałów chorób zakaźnych oraz z zachorowań w trakcie hospitalizacji (zakażeniu się w szpitalu). Jednakże w tych sytuacjach zgodnie z przywołanymi na wstępie przesłankami dodatek nie należy się.


Czy przepisy dot. przyznawania dodatków covidowych mogą ulec zmianie?

Należy wskazać, iż polecenie Ministra Zdrowia przyznające dodatek covidowy nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, nie posiada rangi ani ustawy ani też rozporządzenia.
Doświadczenie oraz analiza aktów prawnych oraz decyzji, zarządzeń, poleceń pozwala stwierdzić, iż w czasie pandemii treść tych aktów jest nierozerwalnie związana ze stanem zakażeń, oraz w pewnym sensie nastrojów społecznych – zwłaszcza żądań i zgłoszeń środowiska medycznego. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, iż powyższe reguły nie ulegną zmianom.


Czy samo zgłoszenie pracownika do Oddziału NFZ jest wystarczające do otrzymania dodatku covidowego?

Istotnym jest, iż samo umieszczenie nazwiska danego pracownika na liście osób uprawnionych przez kierownika podmiotu leczniczego i zgłoszenie do właściwego Oddziału NFZ nie jest jednoznaczne z przyznaniem mu dodatku, bowiem zasadność przyznania dodatku podlega dalszej ocenie przez płatnika.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Może Cię zainteresować:


Sprawdź ofertę ubezpieczeń zawodowych dla zawodów medycznych.

ERGO HESTIA