Dodatek covidowy dla personelu niemedycznego po 1 listopada 2021 roku

Dodatek covidowy dla personelu niemedycznego po 1 listopada 2021 roku

data publikacji: 2021-12-10

Przyznanie dodatku odbywa się poniekąd z datą wsteczną, bowiem zostaje on przyznany osobom niewykonującym zawodów medycznych, które przez co najmniej 21 dni, w okresie od 01 czerwca do 30 listopada 2021 r. wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-COV-2 na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2.

Wszystkie wymienione powyżej przesłanki muszą być spełnione łącznie. Istotnym jest, iż do ponownie wprowadzonego dodatku covidowego dla personelu niemedycznego nie ma zastosowania system godzinowego rozliczenia o którym jest mowa w Poleceniu Ministra Zdrowia z dnia 01 grudnia br., które dotyczy wyłącznie personelu medycznego.

Dodatek dla personelu niemedycznego przysługuje za zakreślony czasu jednorazowo, w wysokości 5000 zł brutto.

Poza wymienionymi powyżej powinna zostać spełniona jeszcze jedna przesłanka, dotycząca tego, iż za uprawnione do otrzymania dodatku są osoby, które na dzień zgłoszenia ich przez podmiot leczniczy do właściwego oddziału NFZ pozostają zatrudnione w tym podmiocie leczniczym lub w podmiocie wykonującym usługi na rzecz podmiotu leczniczego, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem leczniczym lub umowy o pracę o pracę lub umowę cywilnoprawnej zawartej z firmą wykonującą usługi na rzecz podmiotu leczniczego.

Tak jak w przypadku poprzednio wypłaconego dodatku covidowego dla personelu niemedycznego w aspekcie wypłaty środków dla personelu zatrudnionego w firmie wykonującej usługi na rzecz podmiotu leczniczego – np. sprzątania, podmiot leczniczy powinien zawrzeć z tą firmą stosowne porozumienie na tę okoliczność. Jest to szczególnie istotne pod kątem kwestii dowodowych oraz ustaleniu praw i obowiązków Stron. Firma zatrudniająca personel realizujący usługi w oddziałach II poziomu zabezpieczenia COVID-19 winien przygotować listę personelu uprawnionego, oraz wziąć na siebie ciężar udowodnienia zasadności przyznania im dodatku według oceny przesłanek wynikających z treści Polecenia Ministra Zdrowia.

Nierozwiązaną pozostaje jedynie kwestia przyznania dodatku covidowego dla ratowników medycznych biorących między innymi udział w transporcie pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzeniem COVID-19.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Może Cię zainteresować:


Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA