Jak osoba wykonująca zawód lekarza lub pielęgniarki / położnej powinna postąpić w przypadku zgubienia pieczątki?

Jak osoba wykonująca zawód lekarza lub pielęgniarki / położnej powinna postąpić w przypadku zgubienia pieczątki?

data publikacji: 2021-09-30

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w §10 pkt 3 wskazuje na sposób oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie poprzez wymienienie w sposób enumeratywny elementów koniecznych dla oznaczenie tejże osoby. Tymi elementami są między innymi: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu (jeżeli został nadany).


Dane niezbędne na pieczątce lekarza i lekarza dentysty określone przez NRL

Naczelna Rada Lekarska w drodze Uchwały nr 110/05/IV z dnia 16 września 2005 r. postanowiła, iż pieczątka lekarska zawiera następujące dane: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”), numer prawa wykonywania zawodu, posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.
Zgodnie z treścią uchwały pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane: tytuł i stopień naukowy, umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności, numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept, numer telefonu, adres.


Dane niezbędne na pieczątce pielęgniarki i położnej określone przez NRPiP

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uchwałą NR 113/VI/2013 z dnia 16 września 2013 r. wskazała, iż pieczątka pielęgniarki lub położnej powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, tytuł zawodowy:
a) magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa,
b) licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa,
c) pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana,
d) pielęgniarka lub położna, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu.
Istotnym jest, iż powyżej wskazane uchwały nie posiadają waloru prawa powszechnie obowiązującego, lecz prawa samorządu zawodowego, które powinno być przestrzegane przez osoby wykonujące te zawody pod rygorem ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej.


Czy pieczątkę można wyrobić tylko w Izbie?

Należy zaznaczyć, iż możliwość wyrobienia pieczątki nie znajduje żadnych barier ani ograniczeń. Można tego dokonać osobiście lub za czyimś pośrednictwem w wielu dostępnych do tego punktach sprzedaży. Dane, które podajemy celem zawarcia ich w pieczątce nie są w żaden sposób weryfikowane.


Jak zachować się w przypadku, gdy zgubimy pieczątkę?

W przypadku utracenia imiennej pieczątki źródła informacyjne powszechnie dostępne (nie obejmuje to opinii prawnych oraz innych źródeł o charakterze prawnym) sugerują złożenie zawiadomienia o tym fakcie na policję. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego złożenie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa powinno być uzasadnione. Osoba zawiadamiająca powinna mieć uzasadnione przekonanie, iż mogło dojść do popełnienia przestępstwa skutkującego utraceniem pieczątki (na przykład poprzez kradzież lub przywłaszczenie). W innych przypadkach, gdy utracenie pieczątki nie było wynikiem popełnienia przestępstwa, a jedynie jej zagubienia, nie ma żadnych podstaw do tego aby złożyć takie zawiadomienie na policję. W związku z zagubieniem pieczątki, a w konsekwencji takim zgłoszeniem, policja nie wystawia żadnego zaświadczenia stwierdzającego taką okoliczność ani nie podejmuje innych działań niż te wynikające z Kodeksu Postępowania Karnego polegające na przeprowadzeniu ewentualnych czynności sprawdzających a w konsekwencji wszczęcia lub odmowie wszczęcia postępowania karnego.

Zalecanym jest aby w instytucjach publicznych, a w tym podmiotach leczniczych była wprowadzona instrukcja postępowania z pieczątkami (a w tym również przewidująca zakres działań związanych z jej utraceniem).

Niewątpliwie rekomendowane byłoby zgłoszenie tej okoliczności Kierownikowi podmiotu leczniczego, lub bezpośredniemu przełożonemu – Kierownikowi kliniki / oddziału lub pielęgniarce koordynującej.

W przypadku utracenia pieczątki należy niewątpliwie wyrobić nową.


Czy jesteśmy w stanie bronić się przed konsekwencjami użycia zagubionej pieczątki przez osobę trzecią?

Ewentualne zgłoszenie lub brak zgłoszenia faktu utracenia pieczątki nie chroni przed możliwymi konsekwencjami powstałymi z przyczyny użycia jej przez osobę trzecią. Jednakże należy zaznaczyć, iż praktycznie w każdej sytuacji posługując się prostymi środkami dowodowymi jesteśmy w stanie wykazać, iż pieczątka została użyta przez osobę trzecią, nieupoważnioną do posługiwania się nią i potwierdzania tym samym pewnych okoliczności.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Może Cię zainteresować:


Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA