OC lekarza na stażu cząstkowym

OC lekarza na stażu cząstkowym

data publikacji: 2019-05-15

Podczas odbywania specjalizacji w ramach rezydentury lekarz zobowiązany jest realizować staże cząstkowe z różnych dziedzin medycyny, przy czym nie wszystkie może zapewnić jednostka specjalizująca. Wówczas pojawia się konieczność odbycia stażu w innym podmiocie leczniczym na zasadzie porozumienia pomiędzy szpitalem kierującym a tym, w którym staż ma być realizowany.

Często problematyczna jest wówczas kwestia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, który ma odbyć staż cząstkowy poza macierzystą jednostką specjalizującą. Większość szpitali przyjmujących wymaga we wzorze porozumienia, by szpital kierujący oświadczał, że kierowany na staż lekarz posiada ubezpieczenie OC. Jak się jednak okazuje, ubezpieczenie szpitala kierującego na staż działa wyłącznie na jego terenie i wobec osób udzielających świadczeń w jego strukturach. W tym znaczeniu „nie podąża” za lekarzem, który wybiera się na staż cząstkowy do innego podmiotu leczniczego. Wówczas nie jest możliwe złożenie prawnie skutecznego oraz prawdziwego zapewnienia przez szpital kierujący, że obejmuje on swym OC lekarza, który wyjeżdża na staż do innego miasta czy województwa.

Liczba lekarzy, odbywających kształcenie podyplomowe i liczba staży w ramach programu specjalizacji jest dość duża. Gdyby szpital kierujący miał każdemu z nich zapewniać OC na czas realizacji stażu cząstkowego w innym podmiocie, poniósłby duże koszty.

Wielu ubezpieczycieli w swych warunkach umów OC określa, że ubezpieczenie, które gwarantują, obejmuje także lekarzy stażystów, praktykantów itd. (o wyborze pierwszej polisy OC pisaliśmy tutaj ) Aby jednak takie zapewnienie było skuteczne, konieczne jest potwierdzenie w tym zakresie warunków ubezpieczenia. Może się jednak zdarzyć, że szpital przyjmujący wymaga OC od podmiotu kierującego lub samego lekarza, ponieważ decydujące jest w tym zakresie treść porozumienia miedzy szpitalami i żadna ze stron nie może narzucać drugiej tych warunków wbrew jej woli.

Z tych względów, przyjęła się praktyka zobowiązywania lekarzy w trakcie specjalizacji, wybierających się na staż cząstkowych, do posiadania indywidualnego ubezpieczenia OC na czas realizacji tego stażu. Należy wskazać, że praktyka ta jest zgodna z prawem, zaś koszt tego rodzaju ubezpieczeń indywidulanych na czas staży nie jest wysoki.

ERGO HESTIA