Segregacja medyczna realizowana przez pielęgniarkę w ramach SOR

Segregacja medyczna realizowana przez pielęgniarkę w ramach SOR

data publikacji: 2023-04-25

 W ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych uprawnione do przeprowadzania segregacji medycznej pozwalającej na zakwalifikowanie pacjentów do właściwej kategorii pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych prócz lekarzy są i również pielęgniarki systemu i ratownicy medyczni.

Pielęgniarką systemu jest pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

Pielęgniarka systemu może dokonywać segregacji pacjentów:
1) przetransportowanych przez:
a) zespoły ratownictwa medycznego,
b) jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
c) zespoły wyjazdowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171),
d) lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze, o których mowa w art. 140a ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898), oraz podmioty, o których mowa w art. 140b ust. 3 tej ustawy,
e) podmioty realizujące transport sanitarny na podstawie zlecenia lekarza albo felczera, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2) zgłaszających się samodzielnie.

W ramach segregacji medycznej pielęgniarka jest zobowiązana do przeprowadzenia wywiadu medycznego i zebrania danych służących ocenie stanu zdrowia osoby (w tym chociażby do pomiaru temperatury, zbadania wysokości ciśnienia). Jak wskazują przepisy, w razie zaistnienia takiej potrzeby (gdy jest to uzasadnione okolicznościami i dolegliwościami, które zgłasza pacjent), dodatkowo powinien być dokonywany pomiar poziomu glukozy we krwi włośniczkowej i temperatury ciała oraz jest wykonywane badanie EKG.
Pielęgniarka systemu jest uprawniona do przeprowadzania i oceny zapisu EKG (nawet bez zlecenia lekarskiego). W przypadku pielęgniarki, która natomiast nie jest pielęgniarką systemu może ona wykonać badanie EKG i ocenić jego zapis pod warunkiem bezpośredniej obecności lekarza podczas tego badania realizowanego na jego zlecenie w ramach diagnostyki pacjenta.

Podkreślenia wymaga, że niewykonywanie przez pielęgniarkę systemu czynności o których mowa powyżej mogą ją narazić na odpowiedzialność, w tym i również pracowniczą. Niewystarczającym jest bowiem przekazanie pacjentowi, że powinien on oczekiwać na lekarza. Przepisy nakładają na pielęgniarkę systemu obowiązki indywidualnie jej przypisane, mające na celu prawidłowe zabezpieczenie pacjenta w ramach SOR w czasie oczekiwania na lekarza i zwłaszcza pod kątem ustalania czasu w jakim powinien on oczekiwać na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

W kontekście powyższego warto zapoznać się z treścią uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2022 r., IV Pa 31/22.

orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/152520000002021_IV_Pa_000031_2022_Uz_2022-12-14_001

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

Warto przeczytać:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

ERGO HESTIA