Wypowiedzenie warunków pracy i płacy w kontekście trwającego sporu

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy w kontekście trwającego sporu

data publikacji: 2023-03-21

Kontynuując oczywiście wątek dotyczący zamieszania wokół wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście nowelizacji ustawy podwyżkowej, należy pochylić się nad opisywanymi przez media w ostatnim okresie praktykami przyjętymi przez podmioty lecznicze.


Znamy już przypadki podmiotów leczniczych, w których mając na względzie sytuacje finansowe podjęto decyzję o składaniu grupom pielęgniarek i położnych (zwłaszcza posiadającym wykształcenie na poziomie magister z posiadaną specjalizacją) tak zwanych wypowiedzeń zmieniających.
Wypowiedzenia zmieniające dotyczą przeniesienia pracowników na inne stanowiska pracy, a co za tym idzie determinuje to przeszeregowanie do innych grup zawodowych z innym współczynnikiem pracy.

Instytucję wypowiedzeń zmieniających normuje art. 42 Kodeksu Pracy, i tak zgodnie z nim:

Art. 42 Kodeksu Pracy

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.
§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.
§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.
§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Aby móc stwierdzić, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest skuteczne i wywołuje skutki o których mowa w powyżej przytoczonym przepisie należy pamiętać, że muszą być w nim zawarte dwa oświadczenia woli:
1. z wypowiedzenia musi wynikać wprost, że dotychczasowe warunki zostają wypowiadane oraz
2. w wypowiedzeniu zmieniającym muszą być zawarte nowe warunki pracy i płacy.

Pracodawca, zgodnie z przepisami, jest zobowiązany do dokonania uprzedniej konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru wypowiedzenia warunków pracy i płacy.
Tym samym art. 38 Kodeksu Pracy stosuje się odpowiednio względem wypowiedzenia warunków pracy i płacy, i tak:

Art. 38 Kodeksu Pracy

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.
§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.
§3. (uchylony)
§4. (uchylony)
§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Zarówno w wystąpieniu do organizacji związkowej, jak i następnie przy wręczeniu pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego wymaganym jest wskazanie przyczyny wypowiedzenia. Brak podania tej przyczyny decyduje o wadliwości złożonego wypowiedzenia.
W razie skierowania przez pracownika sprawy do sądu, wobec braku wskazania przez pracodawcę uzasadnienia dla wypowiedzenia zmieniającego, sąd pracy może orzec o jego bezskuteczności, albo o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich zasadach jeżeli umowa o pracę uległa rozwiązaniu.

Art. 45 Kodeksu Pracy

§1. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.
§2.
Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.
(…)

Art. 50
(…)
§3. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.
(…)


Uzasadnienie wskazywane przez pracodawcę powinno wskazywać na przyczynę braku możliwości zatrudniania pracownika na dotychczasowych warunkach.


 

 Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

Przeczytaj także:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:


 

ERGO HESTIA