Formy wykonywania zawodu pielęgniarki

Formy wykonywania zawodu pielęgniarki

data publikacji: 2023-01-04

 Pielęgniarka może być zatrudniona w podmiocie leczniczym na podstawie umowy o pracę lub mieć z nim zawartą umowę zlecenia. Pielęgniarka może także wykonywać swój zawód w ramach prowadzonej działalności leczniczej.

Należy pamiętać o tym, że prowadzenie działalności leczniczej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego, a mówiąc prościej, zgodnie z przepisami nie jest koniecznym prowadzenie podmiotu leczniczego aby móc wykonywać działalność leczniczą.
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w tejże ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (o czym będzie dalej mowa).
Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Poza powyższym, działalność lecznicza może również polegać na:
1) promocji zdrowia lub
2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Formy wykonywania zawodu pielęgniarki

Działalność lecznicza, zgodnie z powyżej podaną definicją może być prowadzona przez pielęgniarkę wykonującą swój zawód w formie:
1) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
2) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek.

Co więcej, pielęgniarka może również założyć podmiot leczniczy, jednakże kwestia ta będzie przedmiotem omówienia w odrębnym artykule.

Analogicznie jak w przypadku lekarzy prowadzących praktykę lekarską, tak i w przypadku pielęgniarek wykonujących działalność leczniczą w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki pielęgniarskiej (ewentualnie grupowej specjalistycznej praktyki), mogą one zatrudniać osoby niebędące pielęgniarkami lub położnymi do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy).

Pielęgniarka, która chce rozpocząć wykonywanie działalności leczniczej w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki pielęgniarskiej musi spełniać następujące wymagania:

 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA

 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA

 

GRUPOWA PRAKTYKA

 

LUB

 

GRUPOWA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Pielęgniarka musi posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

W przypadku grupowej specjalistycznej praktyki, pielęgniarki muszą posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

·        Musi posiadać prawo wykonywania zawodu,

 

·        Nie może być zawieszona w  prawie wykonywania zawodu ani ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach piel. i położn. lub przepisów o  samorządzie pielęgniarek i położnych,

 

·        Nie może być pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

 

·        Nie może mieć przerwy w  wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

 

·        Musi dysponować pomieszczeniem i urządzeniami odpowiadającym wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

·        uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji                                       o Działalności Gospodarczej;

 

·        zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

 

·        Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana ponadto posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach grupowej praktyki pielęgniarki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki (cywilnej, jawnej albo partnerskiej).

 

 

 

*poza powyższym wymagania analogiczne jak w przypadku indywidulanych                                        i indywidualnych specjalistycznych praktyk;

 

 

Wykonywania zawodu pielęgniarki w ramach działalności leczniczej

Pielęgniarka, która chce wykonywać swój zawód w jednej ze wskazanej powyżej form w ramach działalności leczniczej, musi uprzednio uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Następnie po uzyskaniu wpisu do CEiIDG jest zobowiązana do złożenia wniosku do właściwej miejscowo Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych (właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki zawodowej).
Wniosek o wpis do rejestru musi zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko pielęgniarki;
2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania;
5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje;
Dodatkowo, w przypadku pielęgniarek zamierzających wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę (lub grupową specjalistyczną praktykę), powinna być wskazana lista pielęgniarek, a właściwie stron umowy spółki cywilnej, wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki. Wniosek w tym przypadku powinien być opatrzony podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Zarówno w przypadku indywidualnej jak i grupowych praktyk, wnioskodawca powinien załączyć do wniosku o wpis do rejestru oświadczenie następującej treści:
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3) nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
4) nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.".

W treści tegoż oświadczenia, wnioskodawca powinien również zawrzeć:
1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Rozpoczęcie działalności leczniczej w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarskiej może zostać rozpoczęte dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Organ – Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje wpisu do rejestru (lub odmawia jego dokonania) w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem o którym mowa powyżej.


Należy pamiętać, o treści jednej z norm zawartej w ustawie o działalności leczniczej, która bez wątpienia działa na korzyść wnioskodawców wobec których termin na dokonanie wpisu lub odmowy jego dokonania został naruszony. Zgodnie bowiem z przepisami, jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku o wpis do rejestru, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Niezależnie od wyboru formy wykonywania zawodu celem prowadzenia działalności leczniczej, pielęgniarka (lub pielęgniarki w przypadku grupowych praktyk) jest zobowiązana do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Art. 25 Ustawy o działalności leczniczej


1. Umowa ubezpieczenia:
1) odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych;
(…)
2. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
(…)
4. Przepis ust. 1 pkt 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).
5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność.

Zgodnie z treścią przepisów wykonawczych do wskazanego przepisu ustawy o działalności leczniczej, tj. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866), minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.
A ponadto, 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek.


 

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
 

Przeczytaj także:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA