Czy dobrowolne ubezpieczenie lekarza zwiększa sumę obowiązkowego OC?

Czy dobrowolne ubezpieczenie lekarza zwiększa sumę obowiązkowego OC?

data publikacji: 2018-01-15

Będąc bardziej precyzyjnym wypadałoby raczej zapytać: czy dobrowolnym ubezpieczeniem OC lekarza można podwyższyć sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia OC? W jakich sytuacjach? Na co zwracać uwagę? W tym artykule znajdziesz szczegółowe omówienie zagadnienia.

Zakres ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna to dwie najbardziej istotne kwestie, jakie powinny być brane pod rozwagę podczas zakupu ubezpieczenia OC. Minimalna suma gwarancyjna w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza jest regulowana przez zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ubezpieczyciele niestety często traktują ją jako wyznacznik maksymalnej sumy gwarancyjnej, która wynosi tym samym 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń i 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Trudno jest przewidzieć potencjalną liczbę szkód wyrządzonych pacjentom w danym roku, jak i ich skalę. Ze względu na swoją specyfikę, niektóre zawody medyczne są jednak obciążone większym ryzykiem. Należą do nich m.in. lekarze wykonujący następujące specjalizacje: chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, anestezjologia i intensywna terapia, położnictwo i ginekologia. W takich przypadkach opcja skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza jako nadwyżkowego względem obowiązkowego ubezpieczenia OC jest silnie rekomendowana. Możliwość ta jest jednakże obwarowana pewnymi warunkami.

Po pierwsze, lekarz posiada oba ubezpieczenia, a powstała szkoda mieści się w zakresie obu polis. Wiąże się z tym także kolejna okoliczność – lekarz wykonuje działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej. Zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia Ministra Finansów, tylko w takim przypadku lekarz jest zobowiązany do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC i tylko ta szkoda, która powstała w wyniku prowadzenia przez niego działalności leczniczej może zostać pokryta przez to ubezpieczenie.

Po drugie, zdarzenie ubezpieczeniowe musi wystąpić w okresie ochrony zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza. W przypadku obowiązkowego OC poprzez zdarzenie ubezpieczeniowe zawsze rozumiemy wystąpienie przyczyny powstania szkody – czyli wadliwe działanie lub zaniechanie lekarza. Natomiast definicje zdarzenia ubezpieczeniowego w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia OC mogą różnić się w zależności od przyjętych warunków ubezpieczenia. Za zdarzenie ubezpieczeniowe, które wystąpiło w okresie ważności polisy, uznane w takich sytuacjach może zostać więc:

  1. przyczyna pierwotna szkody,
  2. zdarzenie wyrządzające szkodę,
  3. powstanie szkody,
  4. ujawnienie szkody,
  5. zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego.

W polskiej praktyce ubezpieczeniowej najczęściej stosowane są trzy pierwsze spośród tu wymienionych.

Po trzecie, ochronę w ramach obu ubezpieczeń zapewnia ten sam zakład ubezpieczeń.

Gdy wszystkie z powyższych trzech warunków zostaną spełnione, w przypadku zaistnienia szkody przekraczającej wysokość sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC, lekarz będzie mógł skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia OC i uzupełnić nim brakującą część zasądzonego na rzecz pacjenta odszkodowania.

ERGO HESTIA