Bezpieczeństwo prawne studenta medycyny – polisy OC i NNW

Bezpieczeństwo prawne studenta medycyny – polisy OC i NNW

data publikacji: 2019-07-04

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje, że osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, mogą uczestniczyć przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej. Tego rodzaju ograniczenie musi doznać modyfikacji w przypadku, gdy chodzi o osoby, odbywające praktyczną naukę w zawodach medycznych, a zatem, przede wszystkim, studentów medycyny. Ustawa zawodowa lekarska przewiduje zatem, że w przypadku klinik i szpitali akademii medycznych, medycznych jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie niezbędnym do celów dydaktycznych nie stosuje ograniczenia z ustawy o prawach pacjenta, o którym mowa wcześniej. Regulacja ta umożliwia studentom medycyny branie udziału w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Tematowi praw pacjenta i ich naruszeniu poświęciliśmy cały odrębny artykuł.

Realizacja praktycznej nauki zawodu w przypadku kierunku lekarskiego wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. O ile bowiem studenci tego kierunku zazwyczaj biorą udział w obowiązkowych zajęciach praktycznych w roli biernych obserwatorów, nawet tego rodzaju aktywność może wiązać się z pewnym ryzykiem. Ryzyko to może być przy tym dwojakiego rodzaju: po pierwsze może dotyczyć samego studenta, który podczas praktyki, w drodze na nią lub z powrotem dozna nieszczęśliwego wypadku; po drugie: może wiązać się ze szkodą, której dozna pacjent w związku z uczestnictwem studenta w obowiązkowej praktyce.

Przepisy prawne nie przewidują obowiązku ubezpieczenia studenta kierunku lekarskiego w związku z odbywana praktyką ani w zakresie odpowiedzialności cywilne, ani jeśli chodzi o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie jest jednocześnie powszechną praktyką uczelni medycznych zabezpieczenie polis ubezpieczeniowych na rzecz wszystkich studentów w odniesieniu do wszystkich zajęć praktycznych. Nie ma jednak przeszkód do zabezpieczenia ochrony prawnej przez studenta we własnym zakresie.

O wyborze pierwszej polisy OC przez studenta medycyny pisaliśmy tutaj.

Zakup polis ubezpieczeniowych tego rodzaju wydaje się jednak wskazany ze względu na występujące ryzyko oraz stosunkowo niewielki koszt tego rodzaju produktów ubezpieczeniowych.

Przykładem może być tutaj dobrowolne ubezpieczenie OC studentów medycyny, szkół policealnych i techników dostępne w programie polisa.med.pl, które zapewnia ochronę na całym świecie przez 12 miesięcy, już od 25 zł.

ERGO HESTIA