Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – uwagi ogólne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – uwagi ogólne

data publikacji: 2019-04-17

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może być dobrowolne lub obowiązkowe. O tym, jaki ma ono charakter, decydują właściwe przepisy prawa, które nakładają obowiązek zawarcia ubezpieczenia. Podmioty wykonujące działalność leczniczą podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych - o zakresie czasowym ochrony ubezpieczenia OC zawodów medycznych pisaliśmy tutaj. Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła taki obowiązek dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj. zarówno dla podmiotów leczniczych, jak i dla lekarzy, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest warunkiem podjęcia i prowadzenia działalności leczniczej.

Obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. Osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, to, co do zasady, jego pracownicy oraz osoby, którym powierzył wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych, chyba że warunki ubezpieczenia lub właściwe przepisy stanowią inaczej.

W razie szkody wyrządzonej przez pracownika wyłączną odpowiedzialność wobec poszkodowanego ponosi pracodawca. W przypadku wyrządzenia szkody nieumyślnie, odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy jest ograniczona do wysokości trzykrotnego wynagrodzenia przysługującego temu pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Natomiast w razie wyrządzenia szkody umyślnie, powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, a pracodawca może domagać się od pracownika zwrotu poniesionych kosztów w pełnej wysokości.

W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z podmiotem leczniczym w ramach praktyki zawodowej (np. indywidulana praktyka lekarska lub pielęgniarka wyłącznie w zakładzie leczniczym tego podmiotu), obowiązkowemu OC podlega zarówno sam podmiot leczniczy jak i lekarz lub pielęgniarka, udzielający w jego strukturach świadczeń zdrowotnych w tej formie. Wówczas ograniczenie odpowiedzialności jak w przypadku pracownika nie znajduje zastosowania, bowiem odpowiedzialność podmiotu oraz lekarza / pielęgniarki jest solidarna. Zjawisko to dokładnie opisaliśmy w jednym z naszych artykułów.

ERGO HESTIA