Utrudnienia w rejestracji telefonicznej - praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów

Utrudnienia w rejestracji telefonicznej - praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów

data publikacji: 2023-05-26

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjentów został opublikowany Rejestr wydanych przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzji w sprawach praktyki naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Rejestr zawiera łącznie 46 postępowań, co do których w 31 przypadkach wydano decyzję końcową o uznaniu praktyk (będących przedmiotem postępowań) za naruszające zbiorowe prawa pacjentów i nakazanie ich zaniechania.

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w postępowaniu w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów Rzecznik ma prawo żądać przedstawienia dokumentów oraz wszelkich informacji dotyczących okoliczności stosowania praktyk, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż mają charakter praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania żądania.
Na decyzję Rzecznika przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego.

Analizując treść Rejestru o którym mowa na wstępie wskazać należy, że w 38 przypadkach postępowania dotyczyły:
• ograniczenia pacjentom możliwości zarejestrowania się drogą telefoniczną celem uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
• ograniczenia możliwości rejestracji na dzień inny niż dzień zgłoszenia,
• ograniczenia możliwości przyjęcia w dniu zgłoszenia w przypadku uzasadnionym stanem zdrowia.

Względem tych postępowań Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że doszło do naruszenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

Art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

W przeważającej części tych przypadków postępowania dotyczyły podmiotów prywatnych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Odnosząc się do, jak się zdaje, niepokojącej liczby stwierdzonych uchybień po stronie prywatnych podmiotów leczniczych, warto przypomnieć, że względem świadczeń opieki zdrowotnej zakontraktowanych przez te podmioty z Narodowym Funduszem Zdrowia, zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 787 z późn. zm.), a w tym w szczególności:

§13.
1. Świadczeniodawca zapewnia bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.
(…)

Okoliczności opisywane powyżej były już oczywiście przedmiotem rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. W jednym z orzeczeń Sąd wskazał:

„Jako istotne jawi się również to, że w § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020. 1395 z późn. zm.) doprecyzowano, że w ramach standardu podmiot leczniczy ma obowiązek zapewnić pacjentowi możliwość kontaktu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego, w sposób umożliwiający połączenia ze świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki. Oznacza to, że połączenie powinno być odebrane od razu bądź po krótkim czasie oczekiwania. Przychodnia zatem powinna tak zorganizować swoją działalność aby proces rejestracji telefonicznej był sprawny, a pacjenci nie spotykali się z ograniczeniami w dostępie do świadczeń zdrowotnych.”
Wyrok WSA w Warszawie z 15.02.2022 r., V SA/Wa 3197/21, LEX nr 3428058.

Co zatem niezwykle ważne, podmioty lecznicze powinny organizować pracę zarówno poradni specjalistycznych, jak i podstawowej opieki zdrowotnej tak, aby pacjent miał zapewnioną możliwość kontaktu w wybrany przez siebie sposób. Organizacja powinna przebiegać tak, aby odbieranie połączeń telefonicznych odbywało się bez zbędnej zwłoki i w taki sposób, aby czas oczekiwania nie był obiektywnie oceniając długi. Rekomendowanym działaniem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą byłoby wprowadzenie centrali, informującej pacjenta które miejsce zajmuje w kolejce oczekujących na połączenie głosowe.

 Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

Warto wiedzieć:

Sprawdź także ubezpieczenia dedykowane dla:

ERGO HESTIA