Spory dotyczące dodatków do wynagrodzeń dla personelu medycznego

Spory dotyczące dodatków do wynagrodzeń dla personelu medycznego

data publikacji: 2021-02-04

Właściwe Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia kwestionują zasadność wypłacania dodatków dla określonych grup wykazanych przez kierowników podmiotów leczniczych w oparciu o przesłanki wynikające z polecenia.

 

Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku covidowego?

Zgodnie z postanowieniami polecenia, uprawnionymi do otrzymania dodatków są osoby, które wykonują zawód medyczny, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-COV-2; a ponadto: wykonują zawód medyczny w SOR lub w izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa, czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-COV-2. Dodatek przysługuje zarówno osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę jak i realizującym świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Jak wygląda proces przyznawania dodatków?

Kierownicy podmiotów leczniczych przekazują właściwym Oddziałom NFZ imienne listy personelu, który zdaniem Kierownictwa podmiotu jest uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. Oddziały NFZ następnie weryfikują otrzymane listy pod względem spełnienia przesłanek wynikających z polecenia wydanego przez Ministra Zdrowia.

 

Dlaczego nie wszyscy otrzymują dodatki?

Zdaniem Płatnika, podstawą dla wypłaty dodatku poza przesłankami dotyczącymi bezpośredniego kontaktu z pacjentem z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-COV-2 w szpitalach II i III poziomu ważnym jest rozważenie kwestii czy tenże kontakt jest faktyczny a nie tylko potencjalny, oraz czy nie ma charakteru incydentalnego.

Zgodnie z definicją słownikową „incydentalny” oznacza będący dziełem przypadku; marginalny; marginesowy; nawiasowy; okolicznościowy; przypadkowy; uboczny; wynikający.

Należy podkreślić, iż NFZ nie przedstawił opinii, oficjalnego stanowiska dotyczącego interpretacji incydentalności udzielanych świadczeń.

 

Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia?

Ministerstwo Zdrowia w wystąpieniu skierowanym do Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wskazało, iż nie jest wymagane ewidencjonowanie czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z SARS-COV-2. Ponadto w stanowisku Ministerstwa wskazane jest również, iż świadczenia nie muszą być realizowane w sposób ciągły. W przypadku, gdy świadczenia nie są realizowane przez daną osobę przez pełen miesiąc, wysokość przyznanego dodatku do wynagrodzenia powinna ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu. Skoro zatem realizowanie świadczeń nie musi odbywać się przez pełen miesiąc, przesłankę ewentualnej incydentalności należy rozważać pod kątem częstotliwości ich udzielania. Czynności te powinny być powtarzalne, nie powinny być przypadkowe, jednorazowe. Jednakże należy zauważyć, iż nawet jednorazowe udzielenie świadczenia, gdzie kontakt z pacjentem był krótkotrwały może nieść za sobą ryzyko zakażenia wirusem.

 

Jak określić czy świadczenia udzielane są incydentalnie?

Brak jest ponadto jakichkolwiek rekomendacji służącym kierownikom podmiotów leczniczych ocenie, czy dane świadczenia były udzielane incydentalnie, czy też z zachowaniem pewnej częstotliwości, pozostawione jest to indywidualnej ocenie. Należy zauważyć również, iż brak obowiązku prowadzenia ewidencji o której mowa powyżej, jak również ilość licznych innych obowiązków jak i skala problematyki kierowania podmiotem leczniczym w dobie trwającej pandemii stanowią istotną przeszkodę w dokonywaniu czynności kontrolnych i weryfikacji personelu uprawnionego na podstawie chociażby kontroli dokumentacji medycznej.

 

Przerzucenie odpowiedzialności na kierowników podmiotów leczniczych

NFZ wskazuje, iż weryfikacja list personelu uprawnionego do dodatku jest zadaniem kierowników podmiotów leczniczych, którzy odpowiadają zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, za organizację pracy w podmiocie leczniczym i zarządzanie kadrami medycznymi.

Przyjęte założenia, wyraźnie nakładają ciężar oceny sporządzenia list personelu uprawnionego na Kierownika podmiotu leczniczego. Ewentualne zaś czynności kontrolne NFZ w tym zakresie powinny zaś dotyczyć oceny metodologii przyjętej przez danego kierownika.

 

Może Cię zainteresować:

 

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA