Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego pacjentowi małoletniemu przy braku porozumienia rodziców

Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego pacjentowi małoletniemu przy braku porozumienia rodziców

data publikacji: 2020-07-30

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849), przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

 

Problem pojawia się, gdy przedstawiciele ustawowi – matka i ojciec, mają rozbieżne zdania względem sposobu leczenia małoletniego pacjenta i jedno z nich wyraża sprzeciw względem udzielania konkretnych świadczeń zdrowotnych.

Przy rozpatrywaniu tej problematyki należy zwrócić uwagę na istotną kwestię dotyczącą tego, iż o decydowaniu o sposobie, metodach leczenia i wykonywania konkretnych świadczeń decydują przedstawiciele ustawowi posiadający pełną władzę rodzicielską jak i w niektórych sytuacjach przedstawiciele ustawowi z ograniczoną władzą rodzicielską.

 

W przypadku małżonków lub matki i ojca żyjących osobno w konkubinacie,

gdy oboje posiadają pełną władzę rodzicielską, zaś jedno z nich sprzeciwia się udzielenia konkretnego świadczenia zdrowotnego, zastosowanie znajduje przepis art. 97 §2 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.), który stanowi o tym iż w przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi małoletniego o istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy.

W takim przypadku Szpital winien zwrócić się do właściwego miejscowo Sądu Opiekuńczego – Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich o wydanie postanowienia w tej kwestii. Wniosek powinien mieć charakter pisma procesowego zawierającego wszystkie dane zarówno małoletniego pacjenta jak i jego przedstawicieli ustawowych. Ponadto powinna być zawarta informacja o tym jakie świadczenie zdrowotne ma zostać wykonane i jakie może mieć ono skutki dla zdrowia i życia, wniosek nie podlega żadnej opłacie.

 

Drugą z możliwych sytuacji, podlegającej krótkiej analizie jest brak porozumienia względem udzielenia konkretnego świadczenia pomiędzy ojcem a matką, gdy jedno z nich posiada ograniczoną władzę rodzicielską.

W rozstrzygnięciu Sądu dotyczącego częściowego ograniczenia władzy rodzicielskiej znajduje się postanowienie o tym, w jakim zakresie rodzic posiada tę władzę. Bardzo często Sądy wydają rozstrzygnięcia w których pozostawiają danemu rodzicowi władzę względem decydowania i sposobach i metodach leczenia dziecka.

W przypadku, gdy personel medyczny poweźmie informację, iż jedno z rodziców posiada ograniczoną władzę rodzicielską, powinien zawezwać ich do przedłożenia postanowienia Sądu w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej a następnie skierować wniosek do właściwego Sądu Opiekuńczego w trybie tożsamym jak ten o którym mowa w poprzednim akapicie.

ERGO HESTIA