Czy osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 są uprawnione do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Czy osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 są uprawnione do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

data publikacji: 2020-11-26

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i dodanym §2c, który wszedł w życie 09 listopada 2020 r. „Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-III szkoły podstawowej.”

Oznacza to, na co wskazuje komunikat NIL, z którym należy się w pełni zgodzić, iż zgodnie z wykładnią literalną zacytowanego przepisu dzieci osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczające do klas I – III szkoły podstawowej mają mieć zapewnioną opiekę w czasie funkcjonowania tychże placówek oświaty, jednakże opieka zostaje wykonywana z pominięciem zajęć edukacyjnych. Zacytowany przepis wzbudza wątpliwości interpretacyjne pod względem tego, czy osoba wykonująca zawód medyczny, wykonująca pracę jak określono w  przepisie, ma bezwzględny obowiązek oddania dziecka pod opiekę placówki oświatowej w przypadku braku możliwości sprawowania nad nim opieki przez osoby najbliższe lub przez nianię, ponieważ na mocy wskazanego przepisu nie może wykonywać jej samodzielnie.

Tym samym aktualne brzmienie przepisu determinuje następujące negatywne konsekwencje:
1. pozbawienie dzieci uczących się w klasach I – III prawa do uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych realizujących właściwy program nauczania,
2. pozbawienie osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prawa do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie uczęszcza do szkoły;
3. pozbawienie osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prawa do otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresy pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Należy wskazać, iż na wszystkich publikatorach, w tym również na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji brak jest informacji w  zakresie ewentualnego prowadzenia prac nad zmianą problematycznego przepisu Rozporządzenia.

 

Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

Warto wiedzieć:

 

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych.

ERGO HESTIA