Zmiana przepisów dotyczącą okresu kwarantanny w przypadku osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2

Zmiana przepisów dotyczącą okresu kwarantanny w przypadku osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2

data publikacji: 2020-11-13

W dniu 03 listopada 2020 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia , poz. 1942 zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Rozporządzenie reguluje kilka bardzo istotnych kwestii w zakresie objęcia osoby obowiązkową kwarantanną i czasu pozostawania na niej.


Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

W przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny ulega zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji. Oznacza to, że objęcie kwarantanną staje się de facto automatyczne. W takim przypadku, pracownik powinien zawiadomić pracodawcę o tym fakcie, pod rygorem uznania nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.


Kiedy kwarantanna nie dotyczy osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19?

Rozporządzenie stanowi również, że w przypadku osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2, nie znajduje zastosowania przepis stanowiący o obowiązku poddania się kwarantannie z tej przyczyny, iż wirus został potwierdzony u osoby z nią współzamieszkującej lub prowadzącej wspólne z nią gospodarstwo domowe, pod warunkiem że osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych badana testem antygenowym.


Czy dotyczy to wszystkich osób wykonujących zawody medyczne? – Kolejna niewiadoma

W związku z powyższym, należy zwrócić uwagę na krąg osób względem których wskazana powyżej zmiana będzie miała zastosowanie. Definicja „osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2” nie jest nigdzie uregulowana. Ze względu na niedookreślony charakter przepisu można spekulować, czy owe uczestnictwo ma charakter wyłącznie bezpośredni, czy też również może mieć ono charakter pośredni. Ze względu na językowe brzmienie wskazanego przepisu, należy przychylić się do interpretacji, iż dotyczy on osób wykonujących zawody medyczne. Co do kręgu tych osób należałoby wskazać, iż będzie to personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom zakażonym SARS-COV-2 w wyodrębnionej komórce organizacyjnej, lub całość personelu w przypadku szpitali III stopnia. Przepis ma na celu zabezpieczenie podmiotów leczniczych przed brakiem personelu medycznego, który mógłby zostać skierowany na kwarantannę.

 

Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

Warto wiedzieć:


WAŻNE!
Informujemy, że ubezpieczenia OC dla zawodów medycznych
dostępne na portalu Polisa.Med.PL obejmują również sytuacje oddelegowania do udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych.

ERGO HESTIA