Standardy organizacyjne teleporady

Standardy organizacyjne teleporady

data publikacji: 2020-08-26

W dobie pandemii SARS-COV-2 szczególne znaczenie ma wprowadzenie na szeroką skalę teleporad, które umożliwiają zwłaszcza opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi. Należy zaznaczyć, iż teleporada jako środek służący zapewnieniu i zagwarantowaniu udzielania świadczeń zdrowotnych znalazł zastosowanie nie tylko w ramach działalności poz, lecz również w ramach przychodni specjalistycznych, zwłaszcza działających przy spzoz. Zapewniło to możliwość dostępu do specjalistów, którzy w związku z trwającą epidemią zostali objęci ograniczeniami w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z SARS-COV-2.

 

Na mocy Rozporządzenia, które wejdzie w życie z dniem 29 sierpnia 2020 r. wprowadzone zostają standardy organizacyjne w ramach działalności poz dotyczące teleporady
Rozporządzenie nakłada na świadczeniodawcę obowiązek informowania pacjentów o warunkach udzielania teleporad poprzez pisemną informację wywieszoną w siedzibie poz, na stronie internetowej, a na życzenie pacjenta również telefonicznie. Pacjent w trakcie rozmowy telefonicznej ma prawo zastrzec wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

 


§3 Rozporządzenia reguluje standardy organizacyjne teleporady udzielanej w ramach POZ
Rozporządzenie rozwiązuje wiele problemów, które znane są z praktyki, jak między innymi ten najbardziej powszechny a mianowicie brak odebrania telefonu po stronie pacjenta. Na mocy nowych przepisów, świadczeniodawca ma obowiązek ustalenia sposobu postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady.

 

Teleporada a kwestia RODO
Z prawnego punktu widzenia, przy zwróceniu uwagi na przepisy dotyczące tajemnicy lekarskiej oraz ochrony danych osobowych (RODO) niezwykle ważne staje się potwierdzenie tożsamości rozmówcy, tak by nie było wątpliwości iż rozmowa przeprowadzana jest z pacjentem. Rozporządzenie nakłada obowiązek potwierdzenia przez osobę udzielającą teleporady, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta, po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady, lub przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w inny sposób prawem przewidziany.

 

Osoba udzielająca teleporady jest zobowiązana do poczynienia adnotacji na tą okoliczność w dokumentacji medycznej.
Tak jak w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w formie bezpośredniej, tak i w zakresie teleporad muszą zostać spełnione pewne warunki dotyczące okoliczności jej udzielenia. Udzielenie teleporady musi nastąpić w warunkach gwarantujących poufność, w tym poprzez zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady. 

Rozporządzenie wskazuje ponadto na to, iż w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowanie przez świadczeniodawcę POZ rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, musi nastąpić w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem

 

Co w sytuacji, gdy teleporada jest niewystarczająca?
Udzielenie teleporady, o czym mowa również w Rozporządzeniu, następuje na podstawie badania podmiotowego i analizie dostępnej dokumentacji medycznej. Udzielający teleporady jest zobowiązany do podjęcia uprzedniej oceny, czy teleporada jest wystarczającym środkiem służącym opiece nad pacjentem. W przypadku uznania jej za niewystarczający środek, należy poinformować pacjenta o potrzebie bezpośredniego kontaktu i potrzebie badania fizykalnego.

 

Przypominamy, że ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodów medycznych dostępne w programie Polisa.Med.PL, obejmują w swoim zakresie świadczenia udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczeń.

ERGO HESTIA