Ubezpieczenie OC lekarza rezydenta

Ubezpieczenie OC lekarza rezydenta

data publikacji: 2023-08-14

4 maja 2023 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Jednym z załączników do Rozporządzenia jest wzór umowy o staż kierunkowy z podmiotem prowadzącym staż kierunkowy w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarzy programu specjalizacji, w tym staży kierunkowych, których realizacji nie może zapewnić w ramach swojej struktury organizacyjnej.


Wzór umowy można zmienić w zakresie dodania nowych postanowień, których treść nie pozostaje w niezgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Według wskazanego wzoru, Kierujący oświadcza, że lekarze (lekarze dentyści)skierowani do odbycia stażu kierunkowego w ramach umowy będą objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres stażu kierunkowego w ramach polisy Kierującego. Jeżeli jednak ta polisa nie obejmuje udzielania świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym, wówczas koniecznym jest wykupienie odrębnej polisy obejmującej okres realizacji stażu kierunkowego. Polisa OC jest niezwykle ważnym zabezpieczeń. Przypomnieć bowiem należy, że i lekarz rezydent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Rekomendowanym jest również dodanie do wzoru umowy postanowienia dotyczącego kwestii postępowania poekspozycyjnego w taki sposób, aby Kierujący w ramach odrębnego postanowienia w umowie oświadczył, że w razie nieobjęcia kosztów postępowania poekspozycyjnego w ramach ubezpieczenia OC lub NNW, pokryje je w całości na rzecz Podmiotu Przyjmującego (o ile ten udziela świadczeń zdrowotnych w jego ramach).
 


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenie dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA