Prawo pacjenta do zwołania konsylium lekarskiego – aspekty prawne

Prawo pacjenta do zwołania konsylium lekarskiego – aspekty prawne

data publikacji: 2021-01-05

Zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849) – zwanej dalej: „ustawą” Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

  1. lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
  2. pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

 


Kiedy lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza?

Zgodnie z dalszym brzmieniem wskazanego artykułu, wniosek pacjenta dotyczący zwołania konsultacji lub konsylium nie jest dla lekarza prowadzącego (lekarzy, kierownictwa oddziału / kliniki) wiążący. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie pacjenta jest bezzasadne. Wniosek pacjenta, odmowa lub uwzględnienie wniosku powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Przepis milczy na temat definicji legalnej owej „bezzasadności” zwołania konsylium lub zasięgnięcia opinii innego lekarza. Pozostaje to w zakresie decyzyjności lekarza, który rozpatruje tenże wniosek.

 

 

Czy w skład konsylium może wchodzić personel medyczny spoza podmiotu leczniczego pacjenta?

Wskazany powyżej przepis dotyczy nie tylko konsultacji lub konsylium w którego skład miałby wchodzić personel medyczny podmiotu leczniczego w którym pacjent przebywa, lecz również sytuacji gdy pacjent składa wniosek o przeprowadzenie konsultacji przez lekarza spoza tego podmiotu, nie związanego z nim umową o pracę lub umową cywilnoprawną. W praktyce są to bardzo częste przypadki, dużą część z tego stanowią wnioski kierowane przez osoby bliskie pacjenta, w sytuacji gdy on sam pozostaje nieprzytomny / nieświadomy. W rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, osobą bliską jest małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

 

Literalna wykładnia wskazanego przepisu ustawy przypisuje uprawnienie do złożenia wniosku o zwołanie konsylium lub zasięgnięcie opinii innego lekarza wyłącznie pacjentowi.

 

 

Czy osoby bliskie zgodnie z prawem mają prawo do złożenia tego wniosku?

Jednakże w razie, gdy pacjent nie jest w stanie wyrazić świadomej woli z racji swojego stanu, choroby, wówczas należy rozważyć, czy osoby bliskie zgodnie z prawem mają prawo do złożenia tego wniosku. W ustawie jak i w innych aktach brak jest przepisu, który rozszerzałby prawa pacjenta wynikające z art. 6 ust. 3 na inne osoby – w tym osoby bliskie. Zdaniem autora niniejszego artykułu brak uregulowania prawnego wobec osób bliskich nie stanowi luki prawnej, lecz jest celowym zamierzeniem ustawodawcy. Należy wskazać, iż ustawa do której odwołuje się niniejszy artykuł przyznaje wiele uprawnień osobom bliskim pacjenta, wobec czego należy przyjąć, iż jest to prawo osobiste i pacjenta, przypisane wyłącznie jemu.

 

Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

Przeczytaj także:


 

WAŻNE!

Informujemy, że ubezpieczenia OC dla zawodów medycznych dostępne na portalu Polisa.Med.PL obejmują również sytuacje oddelegowania do udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych.

ERGO HESTIA