Nowe rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Nowe rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

data publikacji: 2023-08-29

05 września wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1515). Wskazane Rozporządzenie uchyla w całości dotychczas obowiązujący akt – czyli Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896 oraz z 2021 r. poz. 2359.

W kwestii dotyczącej stanowisk na których mogą być zatrudnione osoby wykonujące zawód pielęgniarki kolosalna zmiana zachodzi względem stanowisk kierowniczych.
Zmiany te przedstawiają się następująco (dla pełnej ich czytelności zostają one zestawione z przepisami dotychczas obowiązującymi):
 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896 oraz z 2021 r. poz. 2359
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1515)
 
- WCHODZI W ŻYCIE 05 WRZEŚNIA 2023 R. -
NAZWA STANOWISKA
WYMAGANE KWALIFIKACJE
WYMAGANE KWALIFIKACJE
WYMAGANA LICZBA LAT W ZAWODZIE
pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w  dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i  zarządzania
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny
tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
5 lat w  podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej
 
- tytuł magistra na kierunku położnictwo
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w  dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna
- licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i  zarządzania
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny
 
tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
5 lat w  podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo
 
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w  dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w  dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny
tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych
- tytuł magistra na kierunku położnictwo
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w  dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna
- licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania
- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i  zarządzania
tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
5 lat w  podmiocie leczniczym
 
Zważając na wątpliwości stosowania powyższych zmian w kontekście zaszeregowania osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej zajmujących stanowiska kierownicze, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych skierował do Ministerstwa Zdrowia wniosek z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej wskazane pytania[1]:
 
·       jaki jest związek w/w rozporządzenia u pracodawców będących podmiotami leczniczymi i nie będących przedsiębiorcami, a wymogami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych?
 
·       czy po wejściu w życie przepisów w/w rozporządzenia pracodawca będzie zobowiązany automatycznie dostosować grupę zawodową pracownika na stanowisku pielęgniarki oddziałowej lub zastępcy pielęgniarki oddziałowej do faktycznie posiadanych przez nią kwalifikacji zawodowych?
 
·       czy w takiej sytuacji tj. po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia taka dyskryminacja zawodowa nie będzie już możliwa?
 
·       Z jaką datą Pracodawca ma w takim przypadku dokonać zmiany warunków umowy o pracę, przenieść pracownika do grupy zawodowej 2 i wypłacać wyższe wynagrodzenie? Czy ma to zrobić najpóźniej z dniem 5 września 2023r. i w trakcie miesiąca września podnieść wynagrodzenie zasadnicze? Czy takie postępowanie będzie uznane za prawidłowe?
 
Należy się spodziewać, iż odpowiedź, której udzieli Ministerstwo zostanie również opublikowana na stronie OZZPiP.
 
W mojej jednak ocenie, w przypadku, gdy pracodawcy będą stosować nowe przepisy względem stanowisk o których jest mowa w niniejszym artykule, z dniem wejścia tych przepisów, czyli 05 września 2023 r., powinno nastąpić przeszeregowanie tych pracowników do grupy 2 (o ile oczywiście posiadają one kwalifikacje o których jest mowa). Należy jednak zastrzec bardzo istotną kwestię.
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zacznie obowiązywać 05 września br. daje pracodawcom możliwość i przyzwolenie na niedokonywanie zmian i pozostawienie aktualnego stanu rzeczy. Mowa jest bowiem o §3 ust. 1 Rozporządzenia, który brzmi:
 
 §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1515)
1. Pracownik zatrudniony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, nieposiadający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
(…)
 
Bacząc na dalej trwające spory sądowe grupy zawodowej pielęgniarek i położnych przeciwko pracodawcom, z całą pewnością odpowiedź, której udzieli Ministerstwo Zdrowia będzie bardzo cennym kierunkiem wykładni przepisów.

 

ERGO HESTIA