Czy polisa OC pokrywa zasądzoną na rzecz pacjenta rentę?

Czy polisa OC pokrywa zasądzoną na rzecz pacjenta rentę?

data publikacji: 2019-08-07

Personel medyczny zastanawia się, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, które posiada, pokrywa ewentualna rentę, zasądzoną na rzecz pacjenta. Wyjaśniając tę kwestię, należy wskazać na poniższe.

W ramach odpowiedzialności cywilnej pacjent może domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Wszystkie te elementy mogą stanowić przedmiot żądania w jednym pozwie. Odszkodowanie przysługuje za szkodę na osobie, w tym przypadku uszczerbek w dobrach prawem chronionych - zdrowiu pacjenta. Zadośćuczynienie to kwota przyznawana za krzywdę, czyli ujemne przeżycia psychiczne, związane z doznaną szkodą, przykładem może być zadośćuczynienie w razie naruszenia praw pacjenta. Renta przysługuje wówczas, gdy na skutek szkody lub krzywdy pacjent utracił zdolność do pracy zarobkowej.

Pomiędzy określonym działaniem lub zaniechaniem lekarza lub innych członków personelu medycznego musi istnieć adekwatny związek przyczynowy. W przypadku odpowiedzialności za szkody na zdrowiu przyjmuje się, że istnienie związku przyczynowego z reguły nie jest absolutnie pewne, wystarczy więc jego ustalenie z dostateczną dozą prawdopodobieństwa. W procesach o błędy medyczne niekiedy niemożliwe jest ustalenie z całą pewnością, że dany podmiot ponosi odpowiedzialność za szkodę czy krzywdę. W większości wypadków można mówić tylko o prawdopodobieństwie wysokiego stopnia. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo wysokiego stopnia, że działanie lub zaniechanie ze strony personelu szpitala było przyczyną szkody, można uznać związek przyczynowy za ustalony. Za normalne skutki działania i zaniechania uznaje się takie, które zwykle w danych okolicznościach następują.

W sytuacji zatem zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa, suma gwarancyjna obejmować będzie wszystkie roszczenia pacjenta, takie jak odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę, oczywiście do wysokości tej sumy. Z tych względów, ze względu na saklę oraz wysokość żądanych w procesach sądowych kwot oraz fakt, że renta może być płacona przez wiele lat, do końca życia pacjenta, rekomenduje się zawarcie również nadwyżkowego ubezpieczenia, które dawać będzie wyższą gwarancję pokrycia pełnej kwoty dochodzonej. Kwestii dobrowolnego ubezpieczenia OC jako podwyższenia sumy gwarancyjnej obowiązkowego OC, poświęciliśmy odrębny artykuł.

 

ERGO HESTIA