Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

data publikacji: 2023-01-20

 Rzecznik Praw Pacjenta w jednym z ostatnich komunikatów przypomina o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej. Zgodnie z przepisami, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Pacjent może również udzielić pełnomocnictwa osobie bliskiej, osobie trzeciej lub sobie prawnej, do wglądu i prawa żądania udostępnienia dokumentacji medycznej.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa, że dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Forma udostępnienia dokumentacji medycznej nie może być w żaden sposób narzucona przez podmiot leczniczy. Pacjent (lub osoba przez niego upoważniona lub inne uprawnione organy) samodzielnie decyduje z jakiej formy udostępnienia mu dokumentacji chce skorzystać.

Niektóre z podmiotów leczniczych posiadają swój wzór (formularz) wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Jest to oczywiście prawnie dopuszczalne. Natomiast należy pamiętać o tym, że żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej może również nastąpić w formie ustnej lub chociażby za pośrednictwem wiadomości email.

Co istotne, pacjent jak i inna upoważniona osoba lub organ mają również prawa żądania udostępnienia dokumentacji medycznej w czasie trwającej jeszcze hospitalizacji. Zazwyczaj służy to temu aby poddać przypadek danego pacjenta konsultacji zewnętrznej, z innym lekarzem niż ten który udziela świadczeń zdrowotnych w danym podmiocie.

Odpłatność udostępnianej dokumentacji medycznej

Wdrożenie przepisów unijnych spowodowało, że pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne. Zazwyczaj, ale jednak nie zawsze, będzie to kopia papierowa. Jest to prawo, które musi być bezwzględnie respektowane.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie sporządzenia jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, a także na informatycznym nośniku danych lub przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Maksymalna wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007,
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004
- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r., przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2022 r. wyniosło 6480,67 zł.
Na tej też podstawie wskazać należy, że maksymalna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie od 1.12.2022 do 28.02.2023 wynosi:

1 strona wyciągu lub odpisu (0,002 przeciętnego wynagrodzenia - 12,96 zł
1 strona kopii albo wydruku- 0,45 zł
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 2,59 zł

 


 

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
 

Warto wiedzieć:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA