Autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

Autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

data publikacji: 2023-08-11

 Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta ukazała się informacja, że 04 sierpnia Prezydent podpisał:
1. Ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw oraz
2. Ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Obydwie powyżej wskazane ustawy wprowadzają zupełnie nowe w ochronie zdrowia instytucje wypływające również na poziom finansowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Autoryzacja według nowych przepisów jest warunkiem realizacji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Zatem autoryzacja dotyczy wyłącznie podmiotów będących świadczeniodawcami wchodzącymi w system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Autoryzację będzie przyznawać Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej. Autoryzacja będzie przyznawana na okres 5 lat na poszczególne zakresy świadczeń zdrowotnych.

Wnioski o autoryzację 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie wszczynać postępowanie w sprawie przyznania autoryzacji na wniosek podmiotu wykonującego działalność leczniczą złożony w formie elektronicznej.

Wzór wniosku zostanie określony na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze opublikowanego projektu Rozporządzenia w tej sprawie.

Prezes Funduszu określi harmonogram składania wniosków o autoryzację, uwzględniając zakresy świadczeń, liczbę podmiotów udzielających tych świadczeń na terenie działania poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz termin obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tych zakresach, a także biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Prezes Funduszu będzie publikować harmonogram w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Funduszu.

Autoryzację według określonych w ustawie przesłanek będzie mógł, po spełnieniu oczywiście wymogów formalnych podmiot wykonujący działalność lecznicą, który:
1.) prowadzi wewnętrzny system - jest to również nowa instytucja wprowadzona na mocy omawianej ustawy, dotycząca prowadzenia wewnętrznego systemu składającego się z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy, w celu zapobieżenia wystąpieniu zdarzeń niepożądanych;
2.) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej, z zachowaniem warunków ich realizacji dotyczących miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.
- należy podkreślić, że powyższe przesłanki dotyczą indywidualnie poszczególnych zakresów udzielanych świadczeń.

Zgodnie z przywołaną na początku definicją legalną autoryzacji należy wskazać, że bez jej przyznania, podmiot wykonujący działalność leczniczą nie będzie mógł mieć zakontraktowanego danego zakresu świadczeń zdrowotnych w ramach profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ.

W trakcie postępowania dotyczącego autoryzacji, Prezesowi NFZ będą przysługiwać następujące uprawnienia:
1) dokonuje oceny spełniania warunków wydania autoryzacji, o których mowa w art. 7, w tym przeprowadza wizytę autoryzacyjną w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek;
2) może żądać od podmiotu wnioskującego wyjaśnień oraz dodatkowych informacji i dokumentów pozwalających na dokonanie oceny spełniania warunków wydania autoryzacji, o których mowa w art. 7, wyznaczając odpowiedni termin.

Należy zastrzec, że w  przypadku gdy zachodzi ryzyko braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a prawidłowo złożony wniosek o autoryzację oraz załączone do niego oświadczenia i dokumenty przedstawione przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne wnioskujący o wydanie autoryzacji, zwany dalej „podmiotem wnioskującym”, potwierdzają spełnianie warunków wydania autoryzacji, o których mowa w art. 7, Prezes Funduszu może rozpatrzyć ten wniosek bez przeprowadzania wizyty autoryzacyjnej oraz wydać autoryzację warunkową na okres roku.

Jaka jest celowość wprowadzenia instytucji autoryzacji?

Mając na uwadze zarówno definicję legalną, jak i postępowanie o jej udzielenie, należy tej instytucji przypisać charakter kontrolny zmierzający do potwierdzenia zdolności danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą do udzielania świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Jak czytamy z komunikatu Kancelarii Prezydenta RP:
„(…) Zgodnie z ustawą autoryzacja ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu opieki zdrowotnej rozwiązań, w wyniku których dochodzi do potwierdzenia spełnienia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dotyczącym miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d i art. 31da ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (…)”.


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenie dedykowane dla:

ERGO HESTIA