Zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w kodeksie pracy

data publikacji: 2023-02-21


Wiele zmian czeka pracowników i pracodawców, a to za sprawą po pierwsze uchwalonej już nowelizacji Kodeksu Pracy jak i kolejnej, aktualnie procedowanej przez Sejm.

Na mocy aktualnych zmian wprowadzono przepisy zwiększające uprawnienia Pracodawcy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.

Praca zdalna 

Od 21 lutego br. wchodzą zaś w życie przepisy regulujące nową jak dla Kodeksu Pracy instytucję „pracy zdalnej”. W ustawie znajdzie się definicja legalna pracy zdalnej, która będzie wskazywać na to, że praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna). Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.

Praca zdalna będzie mogła być realizowana:
1. na polecenie pracodawcy:
1) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
2) w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej;
2. na wniosek pracownika – w sposób okazjonalny, na skutek złożonego przez niego wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Zasady wykonywania pracy zdalnej mają zostać określone w drodze porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi, natomiast jeżeli u danego pracodawcy organy takie nie działają, wówczas pracodawca określa te zasady w regulaminie pracy po uprzedniej konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy

Co istotne z optyki personelu podmiotów leczniczych, w Sejmie aktualnie procedowana jest kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy. Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy dotyczą wprowadzenia:
 1. zwolnienia pracownika od pracy z powodu siły wyższej, to jest: Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia;
2. urlopu opiekuńczego - Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, w wymiarze 5 dni (za członka rodziny, o którym mowa, uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka);
3. warunków zatrudniania w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej - Pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kodeksu Pracy, oraz delegować poza stałe miejsce pracy.
4. uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem – te zostaną szczegółowo umówione po ogłoszeniu aktu normatywnego.

Powyższe zmiany procedowane są aktualnie przez Sejm.

Autorka: 

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

Może Cię też zainteresować:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA