Teleporada po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Teleporada po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego

data publikacji: 2023-08-08

 Personel medyczny zwraca się z licznymi pytaniami co ulega zmianie w związku z ustaniem stanu zagrożenia epidemicznego. Pytania te dotyczą zwłaszcza możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach teleporad.

Istotnym jest to, że na chwilę obecną nadal aktualnym pozostaje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 1194 z późn. zm.). Nie ma żadnego (póki co) przepisu zmieniającego wskazane Rozporządzenie, chociażby w taki sposób który miałby uchylić jego obowiązywanie.
Wskazany akt ma wyłącznie zastosowanie wobec podstawowej opieki zdrowotnej. Normy w nim zawarte nie mają odpowiedniego zastosowania wobec specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach teleporad jest wyłączone w przypadkach, gdy:

1.) w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych polegających na wystawieniu recepty w ramach kontynuacji leczenia;
2.) związanych z wydaniem zaświadczenia – w tym zakresie kontakt z pacjentem powinien być bezpośredni (idealnym przykładem jest zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia, które należy przedłożyć do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;
3.) jest to pierwsza wizyta w ramach poz po złożeniu deklaracji wyboru;
4.) w związku z chorobą przewlekłą, doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, - w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;
5.) wizyta dotyczy dzieci do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

Kolejno w okresie stanu epidemii, a dalej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, świadczeniodawcy udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mogli udzielać świadczeń w formie teleporad w określonych zakresach na mocy komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r., który brzmiał następująco:

„Komunikat dla świadczeniodawców
12-03-2020

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy na możliwość wykonywania i rozliczania porad specjalistycznych, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.
Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych w zakresach wymienionych w załączniku nr 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zwane dalej zarządzeniem AOS), realizowanych na rzecz pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem opieki i stanem klinicznym pacjenta.
Przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym opisanych wyżej porad, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia AOS, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy: 89.0099 - Porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”

Link 1: www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej,7627.html

Jednocześnie treść we wskazanym jak wyżej komunikacie nie została inkorporowana do żadnego aktu prawnego – w tym nawet do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Tym samym, według mojej oceny, możliwość ta wygasła z chwilą uchylenia stanu zagrożenia epidemicznego.
Co więcej opublikowany przez Rzecznika Praw Pacjenta „Nawigator Pacjenta” również wskazuje na możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w ramach POZ.


Link 2: www.gov.pl/web/rpp/teleporada-w-poz-kiedy-warto-z-niej-skorzystac-a-kiedy-musisz-umowic-sie-na-wizyte-stacjonarna  


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenie dedykowane dla:

 

 

ERGO HESTIA