Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - i co dalej?

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - i co dalej?

data publikacji: 2022-07-05

29 maja 2022 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z jej treścią, wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny ulega zmianie począwszy od dnia 2 lipca br. Oznacza to, że zwiększone wynagrodzenie powinno zostać wypłacone już w sierpniu.

Przypomnijmy, że nie uległa zmianie definicja ustawowa pracownika działalności podstawowej w myśl tzw. ustawy podwyżkowej, która oznacza osobę zatrudnioną w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inna niż pracownik wykonujący zawód medyczny, która wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym.

Teraz jest już pewne, że środki na pokrycie wzrostu wynagrodzeń mają pochodzić ze wzrostu wyceny świadczeń. Jednakże jak ten wzrost wycen będzie się kształtować nadal nie jest pewne. Oczekiwanie na nową wycenę świadczeń, które de facto powinna zapewnić środki nie tylko dla pokrycie osób objętych współczynnikami pracy, ale i również (zgodnie z zapowiedziami) również dla pozostałych pracowników – administracji, pionów technicznych i gospodarczych, nie jest jedyną formalną do wdrożenia w życie zapisów ustawy. Koniecznym jest również zawarcie z NFZ stosownego aneksu.

Pracodawcy są ponadto zobowiązani do dostosowania umów o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 29 czerwca 2022 r. Zmiany w angażach, które muszą być przeprowadzone we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie nie mają wpływu na zmianę wysokości wynagrodzenia, która powinna przysługiwać za lipiec, zaś powinna być wypłacona w sierpniu.

 

Ważna informacja dla pracodawców

W terminie 7 dni od daty wejścia w życie ustawy powinni oni zawrzeć ze związkami zawodowymi porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń, które powinno regulować Ustala się zasady podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownikom zatrudnionym w danym podmiocie leczniczym. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w zakreślonym ustawowo terminie sposób podwyższenia wynagrodzenia w terminie 7 powinien uregulować kierownik podmiotu leczniczego w drodze zarządzenia w terminie 7 dni od daty upływu terminu na zawarcie ze związkami zawodowymi porozumienia. Zarówno w treści porozumienia, jak i jeżeli koniecznym stanie się wydanie zarządzenia, kierownik podmiotu leczniczego winien uregulować sposób podwyższania wynagrodzeń pozostałym pracownikom, nieobjętych współczynnikami pracy.

Przepisy wprowadzają jednak zasadę, że wzrost wynagrodzeń dla tych grup powinno odpowiadać w szczególności rodzajowi pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy, a także wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym czasie. Ustawa, która weszła w życie nie reguluje metodyki postępowania w tym zakresie.

Trzeba pamiętać również o tym, że kierownicy podmiotów leczniczych powinni uzależniać wysokość przyznawanych podwyżek wynagrodzeń również od wysokości dostępnych środków finansowych, bowiem inne działanie może prowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Autor

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

Może Cię zainteresować:


Sprawdź ubezpieczenia dedykowane pracownikom ochrony zdrowia:

 

ERGO HESTIA