Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla lekarza i lekarza dentysty

Informacje dodatkowe

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adresowane jest do wszystkich lekarzy, wykonujących działalność leczniczą, jako uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie ubezpieczenia obowiązkowego lub podniesienie sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe) jak również do tych lekarzy nieposiadających działalności zatrudnionych np. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych lekarzy, w tym szkody powstałe w związku z niesieniem pomocy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód wynikłych ze zdarzeń (rozumianych jako działanie lub zaniechanie) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby osoby poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie ustawowo przewidzianym (przed upływem przedawnienia).

Warianty ubezpieczenia:

 1. wariant I - ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej;
 2. wariant II - ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, udzielona jest w zakresie:
  • nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
  • objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Wariant II ubezpieczenia obowiązuje pod warunkiem wykupienia w ramach niniejszej Umowy również obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach portalu Polisa.Med.PL.

Rozszerzenia:

 • Ochrona obejmuje szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW);
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód w mieniu i na osobie wynikłych z wypadków (rozumianych jako działanie lub zaniechanie lekarza) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby szkody powstały lub osoby poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie ustawowo przewidzianym, tj. przed upływem terminu przedawnienia roszczeń;
 • Zakres terytorialny:
  • dla pierwszej pomocy – poza RP z wyłączeniem USA/Kanady;
  • w pozostałym zakresie – terytorium RP;
  • za rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia poza RP (z wyłączeniem USA i Kanady) – zwyżka 50% składki podstawowej;
 • Ochrona obejmuje szkody w mieniu i na osobie powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczającego czynności o charakterze administracyjnym, z sublimitem w wysokości sumy gwarancyjnej, jednak nie wyższym niż 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zadośćuczynienia, do których zobowiązany będzie Ubezpieczony w następstwie naruszenia praw pacjenta (rozumianych zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) z sublimitem 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia/osoba;
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody na osobie spowodowane przez lekarzy zabiegami medycyny estetycznej stomatologicznej, za wyjątkiem implantologii, chyba że jest ona wykonywana tylko i wyłącznie w udokumentowanych przypadkach powypadkowych/pourazowych i gdy jest to konieczne ze względów zdrowotnych;
 • W przypadku opłacenia dodatkowej składki zależnej od podlimitu sumy ubezpieczenia i grupy ryzyka ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody na osobie wyrządzone przez lekarzy w związku z zabiegami medycyny estetycznej;
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych, gdy powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami z sublimitem w wysokości sumy gwarancyjnej, jednak nie wyższym niż 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu pracodawcy (w tym w mieniu powierzonym pracownikowi), z wyłączeniem utraty mienia oraz szkód w pojazdach mechanicznych oraz wartościach pieniężnych:
  • sublimit 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - składka dodatkowa 60 zł;
  • sublimit 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - składka dodatkowa 120 zł;
  • Pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za podwykonawców bez prawa do regresu, w ramach wybranej sumy gwarancyjnej, pod warunkiem 20% zwyżki składki za rozszerzenie;
 • W przypadku Operatorów Numerów Alarmowych ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za obsługę zgłoszeń alarmowych a w tym udzielanie niezbędnych instrukcji w zakresie sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

W przypadku potrzeby rozszerzenia zakresu ubezpieczenia lub podwyższenia sumy gwarancyjnej prosimy o kontakt.

ERGO HESTIA