Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pielęgniarki i położnej

Informacje dodatkowe

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adresowane jest do wszystkich pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych, wykonujących działalność leczniczą, jako uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie ubezpieczenia obowiązkowego lub podniesienie sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe), jak również do tych nieposiadających działalności zatrudnionych np. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych, w tym szkody powstałe w związku z niesieniem pomocy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód wynikłych ze zdarzeń (rozumianych jako działanie lub zaniechanie) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby osoby poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie ustawowo przewidzianym (przed upływem przedawnienia).

Warianty ubezpieczenia:

 1. wariant I - ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej;
 2. wariant II - ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, udzielona jest w zakresie:
  • nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
  • objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Wariant II ubezpieczenia obowiązuje pod warunkiem wykupienia w ramach niniejszej Umowy również obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach portalu Polisa.Med.PL.

Rozszerzenia:

 • Ochrona obejmuje szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW);
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód w mieniu i na osobie wynikłych z wypadków (rozumianych jako działanie lub zaniechanie lekarza) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby szkody powstały lub osoby poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie ustawowo przewidzianym, tj. przed upływem terminu przedawnienia roszczeń;
 • Zakres terytorialny:
  • dla pierwszej pomocy – poza RP z wyłączeniem USA/Kanady;
  • w pozostałym zakresie – terytorium RP;
  • za rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia poza RP (z wyłączeniem USA i Kanady) – zwyżka 50% składki podstawowej;
 • Ochrona obejmuje szkody w mieniu i na osobie powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczającego czynności o charakterze administracyjnym, z sublimitem w wysokości sumy gwarancyjnej, jednak nie wyższym niż 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zadośćuczynienia, do których zobowiązany będzie Ubezpieczony w następstwie naruszenia praw pacjenta (rozumianych zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) z sublimitem 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia/osoba;
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych, gdy powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami z sublimitem w wysokości sumy gwarancyjnej, jednak nie wyższym niż 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu pracodawcy (w tym w mieniu powierzonym pracownikowi), z wyłączeniem utraty mienia oraz szkód w pojazdach mechanicznych oraz wartościach pieniężnych:
  • sublimit 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - składka dodatkowa 60 zł;
  • sublimit 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - składka dodatkowa 120 zł;
  • Pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za podwykonawców bez prawa do regresu, w ramach wybranej sumy gwarancyjnej, pod warunkiem 20% zwyżki składki za rozszerzenie;
 • W przypadku Operatorów Numerów Alarmowych ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za obsługę zgłoszeń alarmowych a w tym udzielanie niezbędnych instrukcji w zakresie sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

W przypadku potrzeby rozszerzenia zakresu ubezpieczenia lub podwyższenia sumy gwarancyjnej prosimy o kontakt.

ERGO HESTIA