Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów medycyny, doktorantów i słuchaczy

Informacje dodatkowe

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów medycyny, słuchaczy szkół policealnych i techników adresowane jest do wszystkich studentów medycyny, w tym kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, farmacji a także do słuchaczy szkół policealnych i techników takich kierunków jak: technik farmacji, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologa, dietetyk, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, w związku:

 1. z wykonywaniem działań medycznych,
 2. z odbywaniem praktyk wakacyjnych i śródrocznych np. w szpitalach, przychodniach, poradniach.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód wynikłych ze zdarzeń (rozumianych jako działanie lub zaniechanie) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby osoby poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie ustawowo przewidzianym (przed upływem przedawnienia roszczeń).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • Szkody wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy;
 • Szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa;
 • Skody wyrządzone osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej;
 • Szkody w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez między innymi organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, koła studenckie;
 • Szkody wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich;
 • Szkody wyrządzone podczas wolontariatu;
 • Szkody w mieniu szpitala/przychodni wyrządzone przez studenta, o ile będą one następstwem czynności medycznych;
 • Szkody wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych;
 • Zadośćuczynienia, do których zobowiązany będzie Ubezpieczony w następstwie naruszenia praw pacjenta (rozumianych zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) z sublimitem 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia/osoba;
 • Szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych, jeśli powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami (w przypadku niższych sum gwarancyjnych odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej; w przypadku wyższych sum gwarancyjnych odpowiedzialność do ustalonego sublimitu 200.000 PLN).

Zakres terytorialny: cały świat.

Trzy sumy gwarancyjne do wyboru: 50.000 zł, 100.000 zł i 200.000 zł.

 

 

ERGO HESTIA