Dobrowolne ubezpieczenie OC osób świadczących usługi o charakterze medycznym i personelu medycznego

Informacje dodatkowe

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących się usługami medycznymi adresowane jest do takich osób, jak: asystentka stomatologa, diagnosta laboratoryjny, dietetyk, doradca żywieniowy, dyspozytor medyczny, epidemiolog, felczer, fizyk medyczny, higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna, instruktor higieny, instruktor terapii uzależnień, inżynier medyczny, logopeda, masażysta, neurologopeda, operator akceleratora medycznego, operator numerów alarmowych (ONA), operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, optometrysta, optyk okularowy, ortoptystka, perfuzjonista, podolog, protetyk słuchu, psycholog, psychoterapeuta, ratownik medyczny, sanitariusz, sekretarka medyczna, specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, specjalista terapii uzależnień, specjalista zdrowia publicznego, specjalista zdrowia środowiskowego, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmacji, technik laboratoryjny, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy, terapeuta środowiskowy.

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych, w tym szkody powstałe w związku z niesieniem pomocy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód wynikłych ze zdarzeń (rozumianych jako działanie lub zaniechanie) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby osoby poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie ustawowo przewidzianym (przed upływem przedawnienia).

Rozszerzenia:

 • Ochrona obejmuje szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW);
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód w mieniu i na osobie wynikłych z wypadków (rozumianych jako działanie lub zaniechanie lekarza) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby szkody powstały lub osoby poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie ustawowo przewidzianym, tj. przed upływem terminu przedawnienia roszczeń;
 • Zakres terytorialny:
  • dla pierwszej pomocy – poza RP z wyłączeniem USA/Kanady;
  • w pozostałym zakresie – terytorium RP;
  • za rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia poza RP (z wyłączeniem USA i Kanady) – zwyżka 50% składki podstawowej;
 • Ochrona obejmuje szkody w mieniu i na osobie powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczającego czynności o charakterze administracyjnym, z sublimitem w wysokości sumy gwarancyjnej, jednak nie wyższym niż 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zadośćuczynienia, do których zobowiązany będzie Ubezpieczony w następstwie naruszenia praw pacjenta (rozumianych zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) z sublimitem 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia/osoba;
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych, gdy powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami z sublimitem w wysokości sumy gwarancyjnej, jednak nie wyższym niż 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu pracodawcy (w tym w mieniu powierzonym pracownikowi), z wyłączeniem utraty mienia oraz szkód w pojazdach mechanicznych oraz wartościach pieniężnych:
  • sublimit 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - składka dodatkowa 60 zł;
  • sublimit 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - składka dodatkowa 120 zł;
  • Pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za podwykonawców bez prawa do regresu, w ramach wybranej sumy gwarancyjnej, pod warunkiem 20% zwyżki składki za rozszerzenie;
 • W przypadku Operatorów Numerów Alarmowych ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za obsługę zgłoszeń alarmowych a w tym udzielanie niezbędnych instrukcji w zakresie sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

W przypadku potrzeby rozszerzenia zakresu ubezpieczenia lub podwyższenia sumy gwarancyjnej prosimy o kontakt.

ERGO HESTIA