Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej lub użytkowania mienia

Informacje o produkcie

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim w następstwie posiadania i użytkowania nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, a także ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w tym szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

  • szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy
  • szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy
  • szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, lub chronionym przez ubezpieczonego (OC szatni)
ERGO HESTIA