Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla lekarza i lekarza dentysty

Informacje dodatkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adresowane jest do wszystkich lekarzy, wykonujących działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej takiej, jak:

  • indywidualna praktyka lekarska i indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania
  • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska i indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania
  • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
  • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
  • grupowa praktyka lekarska, spółka cywilna, spółka jawna albo spółka partnerska

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia przez lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium RP powstaje nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Ubezpieczycielowi przysługuje jednak prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa a także w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Regres powyższy można wykupić za dodatkową składkę w wysokości 25% składki podstawowej rocznej.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje swoim zakresem szkód:

  1. wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej
  2. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy
  3. polegających na zapłacie kar umownych
  4. powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

Samo rozporządzenie dot. obowiązkowego ubezpieczenia nie zapewnia w pełni ochrony dla szkód wyrządzonych na osobie i mieniu.

Są to szkody np. związane z uszkodzeniem lub utratą rzeczy, uszkodzenie odzieży pacjenta, szkody deliktowe - związane z posiadanym lub użytkowanym mieniem, uraz losowy jakiego dozna pacjent na terenie gabinetu.

Ochronę taką można uzupełnić ubezpieczeniem dobrowolnym.
Należy pamiętać, że określona w rozporządzeniu minimalna suma gwarancyjna nie jest wysoka w zestawieniu z obecnie występującymi roszczeniami i przewidywanymi  w przyszłości zasądzanymi odszkodowaniami. Warto zatem pomyśleć o ubezpieczeniu dobrowolnym jako uzupełnieniu zakresu a przede wszystkim podwyższeniu sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Za dodatkową składkę, zakres ubezpieczenia dobrowolnego również można rozszerzyć o:

  • chirurgię plastyczną oraz wszelkiego rodzaju zabiegi stosowane w celach kosmetycznych.

Ubezpieczenie obowiązkowe bowiem obejmuje szkody związane z udzielaniem świadczeń z zakresu chirurgii plastycznej tylko w przypadkach, gdy dotyczą one leczenia następstw wad wrodzonych, urazów, choroby i skutków jej leczenia. Za dopłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o świadczenia z zakresu medycyny estetycznej (w ramach dobrowolnego OC).

 

zapoznaj się z ubezpieczeniem dobrowolnym »

ERGO HESTIA