Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pielęgniarki i położnej

Informacje dodatkowe

Jeżeli wykonujesz działalność leczniczą w formie indywidualnej, specjalistycznej lub grupowej praktyki, praktyki w miejscu wezwania, lub też w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem – potrzebujesz ubezpieczenia obowiązkowego OC Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą.

Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Ubezpieczycielowi przysługuje jednak prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa a także w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Regres powyższy można wykupić za dodatkową składkę w wysokości 25% składki podstawowej rocznej.

Obowiązkowe OC nie obejmuje szkód:

  • wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu - chyba, że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia
  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy
  • polegających na zapłacie kar umownych
  • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

Minimalna suma ubezpieczenia dla pielęgniarki i położnej, 30.000 EUR na jedno zdarzenie i 150.000 EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W myśl ustawy obowiązek ubezpieczenia nakłada się na każdą pielęgniarkę i położną prowadzącą prywatną praktykę.

 

zapoznaj się z ubezpieczeniem dobrowolnym »

ERGO HESTIA